IR Olimpiada Języka rosyjskiego

Oficjalna strona organizatora Olimpiady
Olimpiada Języka Rosyjskiego
realizowana jest dzięki dotacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej


Regulamin OJR
Informator XLVII OJR
Program i tematyka XLVII OJR
Terminarz zawodów
Komitet Główny
Komitety Okręgowe
Ankieta Uczestnika
Wyniki zawodów
Archiwum

KOMITET GŁÓWNY
OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
REGULAMIN
OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Warszawa 2015

Wstęp

Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych jest jedną z olimpiad przedmiotowych, której laureaci i finaliści zwolnieni są z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język obcy nowożytny – język rosyjski”. Powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w naszym kraju.

Podstawę prawną działania Olimpiady w jej obecnym kształcie stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz zatwierdzony przez MEN niniejszy Regulamin, dostosowany do ww. rozporządzeń.

Zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą komitetów okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy wcześniej uzyskali już tytuł laureata Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Głównym źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środki pochodzące od tradycyjnego sponsora – Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód.

Zasadniczym celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym. Nie mniej ważnym celem Olimpiady jest kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki, a także umiejętności przekazania w języku rosyjskim powyższych treści w odniesieniu do Polski. Owe cele główne implikują zakres merytoryczny programu wyrażony w tematyce. Program zawodów jest zgodny z obowiązującymi w polskiej szkole podstawami programowymi kształcenia ogólnego, niemniej tematyka zawodów wykracza poza obowiązujące w szkole szczegółowe treści programowe.

Program merytoryczny oparty został na założeniu, że uczestnicy Olimpiady swobodnie posługują się językiem rosyjskim w zakresie poszczególnych umiejętności językowych na poziomie odpowiadającym podstawom programowym języka obcego nowożytnego na IV etapie edukacyjnym (liceum, technikum), a także na poziomie zgodnym ze standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Uczestnicy zawodów II i III stopnia powinni ponadto wykazać się wiedzą określoną w tematyce Olimpiady.

Udział w Olimpiadzie stwarza także okazję do realizacji co najmniej jeszcze jednego celu – wychowawczego. Uczestnicy tego szlachetnego współzawodnictwa mogą obiektywnie sprawdzi swoje możliwości i swój charakter wśród równych sobie.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego OJR z siedzibą w Warszawie.

Adres siedziby Organizatora:
Komitet Główny OJR, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115, tel. 22 620 03 01 w. 319 lub sekretariat SWPW: tel. 22 826 15 31, tel./fax 22 826 96 01.
Preferowany kontakt: Instytut Rusycystyki UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4, tel. 22 55 34 228, fax 22 55 34 227; e-mail: ir@uw.edu.pl; www.ir.uw.edu.pl.

1.2. Zadaniem Organizatora jest:
 • realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Programu;

 • organizacja pracy Komitetu Głównego w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego, sprawnego zarządzania i administrowania zadaniem;

 • organizacja sieci komitetów okręgowych;

 • powoływanie sekretarzy naukowych komitetów okręgowych;

 • zapewnienie logistyki zawodów: przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych, testów i zadań na etapie okręgowym i centralnym, organizacja trybu zgłoszeń uczestników, zapewnienie środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, wsparcie komitetów okręgowych w organizacji zawodów okręgowych, organizacja zawodów centralnych i uroczystego zakończenia Olimpiady, dokonywanie rozliczeń finansowych, opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;

 • rozwiązywanie zgłoszonych przez uczestników problemów i sporów;

 • działania promocyjne w zakresie upowszechniania Olimpiady.

1.3. Organizator ma prawo do:

 • wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin;

 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników;

 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz;

 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym sponsorami i uczelniami wyższymi zaangażowanymi w działalność komitetów okręgowych;

 • weryfikacji wyników zawodów okręgowych przy kwalifikowaniu uczestników do finału Olimpiady;

 • anulowania wyników poszczególnych etapów w razie ujawnienia nieprawidłowości, w istotny sposób naruszających Regulamin.

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

2.1. Olimpiada oparta jest na rozproszonym modelu organizacyjnym. Organizator za pośrednictwem Komitetu Głównego kieruje całością prac związanych z realizacją zawodów oraz działalnością komitetów okręgowych.

2.2. Komitet Główny

2.2.1. Komitet Główny powoływany jest przez Instytut Rusycystyki UW na czas trwania realizacji zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

2.2.2. W skład Komitetu Głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i przedstawiciele sponsorów, zaangażowani w realizację Olimpiady.

2.2.3. Komitet Główny na swym pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru przewodniczącego, który zaproponuje powołanie pozostałych członków kierownictwa KG: sekretarza naukowego pełniącego jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego, głównego księgowego, kierownika organizacyjnego i sekretarza technicznego.

2.2.4. Do zasadniczych obowiązków Komitetu Głównego należą zadania związane z administrowaniem, rozliczaniem i upowszechnianiem Olimpiady, a także zadania merytoryczne, dotyczące prac związanych z przygotowaniem testów i zadań na etapie okręgowym i centralnym oraz kwalifikowaniem uczestników do kolejnych etapów Olimpiady i wyłanianiem laureatów.

2.2.5. Pozostałe zadania i prawa Komitetu Głównego wynikają z zadań i praw Organizatora Olimpiady (pkt. 1.2 i 1.3. Regulaminu).

2.3. Komitety okręgowe

2.3.1. Komitety okręgowe powołuje Komitet Główny, kierując się potrzebami sprawnej organizacji zawodów okręgowych i możliwościami finansowymi.

2.3.2. Realizacją zawodów okręgowych, ich dokumentowaniem i innymi kwestiami logistycznymi, nadzorem nad realizacją zawodów szkolnych lub międzyszkolnych, komunikacją z uczestnikami kieruje sekretarz naukowy komitetu okręgowego przy współudziale przewodniczącego komitetu okręgowego.

2.3.3. Sekretarze naukowi i przewodniczący komitetów okręgowych powoływani są przez Komitet Główny. Kandydaturę przewodniczącego komitetu okręgowego, który jednocześnie kieruje pracami jury szczebla okręgowego, proponuje właściwy dla siedziby danego komitetu okręgowego ośrodek akademicki. Przewodniczący, w porozumieniu z danym ośrodkiem akademickim, powołuje w skład komitetu okręgowego niezbędną liczbę nauczycieli akademickich i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

2.3.4. Wykaz komitetów okręgowych wraz z danymi teleadresowymi i wskazaniem sekretarzy naukowych podano na oficjalnej stronie internetowej KG OJR oraz w aktualnym Informatorze dla uczestników zawodów.


2.4. Komisje szkolne

2.4.1. Komisje szkolne przeprowadzające zawody I stopnia w danej szkole powołuje właściwy dla danego okręgu komitet okręgowy w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za realizację zawodów szkolnych lub międzyszkolnych i w porozumieniu z sekretarzem naukowym danego okręgu określa obowiązki i prawa komisji szkolnej.

Rozdział II – Organizacja Olimpiady

§ 3. Uczestnicy Olimpiady

3.1. Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą, swobodnie posługujący się językiem rosyjskim w zakresie poszczególnych umiejętności językowych na poziomie odpowiadającym podstawom programowym języka obcego nowożytnego na IV etapie edukacyjnym (liceum, technikum), a także na poziomie zgodnym ze standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (poziom B2 wg ESOKJ).

3.2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również – za zgodą komitetów okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę, których zainteresowania, wiedza i uzdolnienia językowe wykraczają poza program szkolny.

3.3. Zgłaszając udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien wypełnić ankietę (do pobrania z oficjalnej strony KG OJR) i za pośrednictwem swojego nauczyciela przedmiotu, opiekuna lub osobiście dostarczyć ją sekretarzowi naukowemu właściwego komitetu okręgowego.

3.4. Uczestnicy zobowiązani są do wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z przystąpienia do Olimpiady, w szczególności do przestrzegania Regulaminu i terminarza zawodów, informowania komitetu okręgowego i/lub Komitetu Głównego o kwestiach związanych z udziałem w zawodach, zwłaszcza w nagłych wypadkach.

3.5. Uczestnik ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej od swojego nauczyciela przedmiotu lub opiekuna, a także pomocy organizacyjnej od sekretarza okręgowego, zwłaszcza w zakresie przejazdu do miejsca organizacji zawodów II i III stopnia, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu kosztów podróży. Uczestnikowi przysługuje także prawo do składania odwołań od decyzji komisji szkolnej, jury zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych, zgodnie z przewidzianym w § 7. trybem odwoławczym.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody są organizowane bezpośrednio lub pośrednio przez Komitet Główny OJR.

4.3. Zawody są trójstopniowe, tj. przeprowadzane są na etapie szkolnym ewentualnie międzyszkolnym, okręgowym i centralnym, zwanym też finałem.

4.4. Zawody I stopnia (szkolne lub międzyszkolne)

4.4.1. Organizatorami zawodów I stopnia są komitety okręgowe. Praktyczną realizacją zawodów w szkołach zajmują się komisje szkolne, zgodnie z punktem 2.4.

4.4.2. Uczestnicy przystępujący do udziału w Olimpiadzie powinni należeć do grona uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce języka rosyjskiego, wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu, a także wykazać się znajomością przeczytanych w oryginale lektur własnych (pozaprogramowych). Powinny one obejmować pozycje książkowe względnie materiały prasowe dotyczące tradycji i teraźniejszości kultury materialnej i duchowej Rosji i Polski.

4.4.3. Zawody I stopnia składają się z części pisemnej (np. testu językowego o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej) i części ustnej. Wykaz literatury, szczegółowy tryb opracowywania sprawdzianu pisemnego oraz zestawu przykładowych pytań (tematów) obowiązujących w części ustnej, a także zasady oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych na terenie danego okręgu przygotowuje właściwy komitet okręgowy.

4.4.4. Zgodnie z terminarzem, zawody szkolne odbywają się w grudniu. Komisja szkolna (2-3-osobowa), po przeprowadzeniu zawodów sporządza protokół i sprawozdanie, które wraz z wynikami uzyskanymi przez uczestników przesyła do komitetu okręgowego. Na podstawie protokołów komitet okręgowy spośród najlepszych uczestników zawodów szkolnych lub międzyszkolnych wyłania uczestników zawodów II stopnia.

4.5. Zawody II stopnia (okręgowe)

4.5.1. Zawody II stopnia organizowane są w siedzibach 10 komitetów okręgowych (patrz punkt 2.3.4). Zawody przeprowadza jury powołane przez dany komitet okręgowy spośród nauczycieli akademickich, metodyków i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie nie biorą udziału w eliminacjach okręgowych.

4.5.2. Na zawodach okręgowych obowiązuje test pisemny oraz część ustna.

4.5.3. Uczestnicy przystępujący do testu pisemnego powinni okazać dokument tożsamości. Sprawdzian pisemny, przeprowadzany w tym samym terminie we wszystkich okręgach, ma formę testu o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Jego głównym celem jest ocena kompetencji komunikacyjnej uczestników. W celu maksymalnego zobiektywizowania wyników test oraz szczegółowe kryteria jego oceny przygotowuje Komitet Główny. Sprawdzian pisemny trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy, co oznacza, iż nazwiska uczestników powinny być utajnione do momentu zakończenia pracy jury. Zawodnicy nie mogą korzystać ze słowników ani innych publikacji, nie mogą też posługiwać się elektronicznymi środkami przekazu. Wszystkie zadania ocenianie są przez jury z uwzględnieniem jednolitych kryteriów, w tym liczby punktów przysługujących za wykonanie poszczególnych elementów testu.

4.5.4. Część ustna na zawodach II stopnia obejmuje wypowiedź (5-7 minut) na jedno z wylosowanych przez zawodnika 15 zagadnień wchodzących w skład tematyki (dział I) określonej w Programie OJR, corocznie w niewielkim stopniu modyfikowanych i publikowanych w Informatorze bieżącej edycji OJR oraz na oficjalnej stronie internetowej OJR. Z uwagi na to, iż zasadniczym celem sprawdzianu ustnego jest ustalenie poziomu znajomości języka i zasobu wiedzy określonej tematyką zawodów, zagadnienia stanowiące tematykę działu I zostały sformułowane w sposób, który z jednej strony daje uczestnikowi szansę zaprezentowania przygotowanej wypowiedzi, z drugiej – umożliwia jurorom podjęcie rozmowy z uczestnikiem na wylosowany przez niego temat.

4.5.5. Jury zawodów okręgowych wystawia uczestnikom dwie oceny punktowe: za test pisemny – od 0 do 50 punktów, za część ustną – od 0 do 50 punktów.

4.5.6. Uczestnicy eliminacji okręgowych, którzy otrzymają łącznie ponad 70 punktów na 100 możliwych do zdobycia, uzyskują wyróżnienie.

4.5.7. Po zakończeniu zawodów II stopnia komitety okręgowe przesyłają do Komitetu Głównego protokoły, dane statystyczne, ankiety i prace uczestników, którzy uzyskali wynik wyróżniający.

4.5.8. Na podstawie protokołów zawodów okręgowych Komitet Główny spośród wyróżnionych uczestników kwalifikuje do udziału w zawodach centralnych 50 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju.

4.6. Zawody III stopnia (centralne)

4.6.1. Zawody III stopnia organizowane są przez Komitet Główny w Warszawie. Zawody przeprowadza jury powołane przez Komitet Główny spośród nauczycieli akademickich, metodyków i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie nie biorą udziału w eliminacjach centralnych. Uczestnicy zawodów centralnych powinni władać językiem rosyjskim na poziomie B2 wg ESOKJ, tj. zgodnym ze standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, a ponadto posiadać wiedzę w zakresie wskazanym przez Program OJR.

4.6.2. Zawody centralne składają się z części pisemnej oraz ustnej.

4.6.3. Uczestnicy przystępujący do części pisemnej powinni okazać dokument tożsamości. Część pisemna zawodów ma formę wypracowania na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny. Część pisemna trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy, co oznacza, iż nazwiska uczestników powinny być utajnione do momentu zakończenia pracy jury. Zawodnicy nie mogą korzystać ze słowników ani innych publikacji, nie mogą też posługiwać się elektronicznymi środkami przekazu. Wypracowania oceniane są przez jury z uwzględnieniem jednolitych kryteriów, w tym ilości punktów przysługujących za wykonanie poszczególnych elementów wypracowania.

4.6.4. Część ustna na zawodach III stopnia obejmuje wypowiedź (7-10 minut) na temat, wylosowany przez zawodnika spośród trzech wskazanych przez niego zagadnień wchodzących w skład tematyki (dział II) określonej w Programie OJR, corocznie w niewielkim stopniu modyfikowanych i publikowanych w Informatorze bieżącej edycji OJR oraz na oficjalnej stronie internetowej OJR. Uczestnik ma także możliwość wskazania dwóch tematów z działu II i jednego tematu stanowiącego jego własną propozycję. Skala trudności oraz zakres proponowanego samodzielnie tematu powinny być adekwatne do wymogów, jakie stawiają uczestnikom inne tematy działu II. Z uwagi na to, że zagadnienia w części ustnej obejmują problematykę bardzo obszerną, uczestnicy mogą omawiać ją na wybranych przykładach konkretnych twórców, dzieł, gatunków, okresów historycznych, zdarzeń itp. Jury oceniać będzie nie tylko bogactwo treści, znajomość faktów i poprawność językową, ale też sposób ujęcia tematu oraz umiejętność prowadzenia rozmowy w języku rosyjskim. Oznacza to, iż prezentacja tematu powinna być tylko wprowadzeniem do rozmowy jurorów z uczestnikiem na wylosowany przez niego temat.

4.6.5. Jury zawodów centralnych wystawia uczestnikom dwie oceny punktowe: za wypracowanie – od 0 do 50 punktów, za odpowiedź ustną – od 0 do 50 punktów.

4.6.6. Jury zawodów centralnych wyłania 10 laureatów spośród uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów (20% spośród 50 uczestników zawodów centralnych), oraz przyznaje tytuły finalistów zawodów centralnych. Tytuł finalisty przysługuje uczestnikowi, który na etapie zawodów centralnych otrzymał łącznie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

§ 5. Warunki kwalifikowania laureatów do udziału w olimpiadzie międzynarodowej

5.1. Laureaci dwóch ostatnich edycji Olimpiady mogą zgłosić swój akces do ewentualnego udziału w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej przez Federację Rosyjską. Podstawowym warunkiem udziału w olimpiadzie międzynarodowej jest zachowanie statusu ucznia.

5.2. Szczegółowe warunki kwalifikowania uczestników zostaną ogłoszone przez Komitet Główny niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji od Organizatora olimpiady międzynarodowej.

§ 6. Przepisy szczegółowe

6.1. Organizatorzy poszczególnych etapów Olimpiady dołożą wszelkich starań, aby w miarę możliwości zawody odbywały się w takich warunkach i takich miejscach, które nie wykluczają udziału osób niepełnosprawnych.

6.2. Ze względu na charakter i organizację zawodów okręgowych i centralnych, niestawienie się zawodnika (np. z powodu nagłego zachorowania lub wypadków losowych) uniemożliwia mu dalszy udział w Olimpiadzie.

6.3. W przypadku pokrywających się terminów zawodów okręgowych i centralnych z zawodami innej olimpiady przedmiotowej, organizator danego etapu Olimpiady dołoży wszelkich starań, by umożliwić uczestnikowi w danych warunkach udział w zawodach równoległej olimpiady. Konkretne, możliwe do przyjęcia rozwiązania będą uzgodnione z organizatorem równoległej olimpiady.

6.4. Uczestnik zawodów, który w trakcie ich trwania narusza postanowienia Regulaminu (np. w części pisemnej zawodów II lub III stopnia korzysta z niedozwolonych pomocy, pracuje niesamodzielnie, pomaga innym uczestnikom zawodów lub w inny sposób zakłóca przebieg zawodów), decyzją przewodniczącego jury podlega dyskwalifikacji.

6.5. W wyjątkowym wypadku za poważne przewinienie uczestnika Olimpiady (np. za rażące zachowanie, niegodne ucznia polskiej szkoły), komitet okręgowy lub Komitet Główny z własnej inicjatywy bądź na wniosek opiekuna lub innej osoby związanej z organizacją zawodów, po dogłębnym zapoznaniu się z zarzutami i wyjaśnieniami uczestnika, może podjąć decyzję o odebraniu uprawnień uczestnikowi zawodów okręgowych zakwalifikowanemu do udziału w zawodach III stopnia lub o odebraniu tytułu laureata lub finalisty uczestnikowi zawodów centralnych.

§ 7. Tryb odwoławczy

7.1. Uczestnik Olimpiady, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego przygotowania, kompetencji językowej, wiedzy lub pracy pisemnej (testu/wypracowania), albo że – w jego ocenie – zawody były prowadzone z naruszeniem Regulaminu, ma prawo złożenia odwołania.

7.2. Odwołanie od decyzji komisji szkolnej składa się do przewodniczącego danego komitetu okręgowego, od decyzji jury zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych – do przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.

7.3. Odwołanie składa się na piśmie, które należy przesłać listem poleconym na adres komitetu okręgowego lub odpowiednio Komitetu Głównego lub złożyć osobiście w siedzibie danego komitetu za potwierdzeniem odbioru. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowe uzasadnienie (np. opis okoliczności naruszenia Regulaminu) oraz dane kontaktowe.

7.4. Przewodniczący komitetu okręgowego lub odpowiednio Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.

7.5. Po otrzymaniu odwołania przewodniczący komitetu okręgowego lub odpowiednio Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę wyjaśni wszelkie okoliczności wskazane w odwołaniu, w wyniku czego odwołanie zostanie uznane za zasadne lub oddalone.

7.6. Po ustaleniu zasadności odwołania przewodniczący komitetu okręgowego lub odpowiednio Komitetu Głównego wskaże sposób realizacji odwołania (np. poprzez zmianę punktacji przyznanej za dane zawody). O podjętej decyzji zostanie poinformowany uczestnik oraz dyrekcja szkoły, a także sekretarz naukowy komitetu okręgowego lub odpowiednio Komitetu Głównego.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8. Uprawnienia i nagrody przyznawane uczestnikom zawodów centralnych

8.1. Uczestnikom zawodów III stopnia (centralnych), którzy uzyskali na tym etapie zawodów co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, przysługuje tytuł finalisty. Spośród finalistów, którzy uzyskali największą ilość punktów, jury zawodów centralnych wyłania 10 uczestników (20% spośród 50 zawodników zakwalifikowanych do udziału w finale), którym przysługuje tytuł laureata Olimpiady. Wynik poniżej 50% możliwych do zdobycia punktów eliminuje danego zawodnika z udziału w zawodach wyższego stopnia, a w przypadku zawodów centralnych taki zawodnik nie może otrzymać tytułu laureata ani finalisty. Zostaje on uczestnikiem III etapu Olimpiady.

8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

8.3. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z języka rosyjskiego celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczniowie, którzy tytuł laureata lub finalisty Olimpiady otrzymali po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej otrzymują z języka rosyjskiego celującą końcową ocenę klasyfikacyjną (§ 20 ust. 7 ww. rozporządzenia).

8.4. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje także wtedy, gdy język rosyjski nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. Zwolnienie laureata lub finalisty Olimpiady z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego zdawanego w części ustnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych; zdawanego w części pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych. Na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty Olimpiady i uzyskaniu z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego zdawanego w części ustnej – 100% punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych; zdawanego w części pisemnej – 100% punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych (§ 60 ust. 1-6 ww. rozporządzenia).

8.5. Laureaci, a także finaliści Olimpiady mogą być zwolnieni (zgodnie z uchwałami senatów poszczególnych uczelni) z części lub całości egzaminów wstępnych (postępowania kwalifikacyjnego) do szkół wyższych.

8.6. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

8.7. Laureatom Olimpiady przysługują nagrody rzeczowe. Wartość nagród uzależniona jest od środków, jakimi dysponują organizatorzy, a także od wysokości dotacji uzyskanych od sponsorów.

Rozdział IV – Postanowienia końcowe

§ 9. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.Aktualizacja: 04.05.2016 r.