IR Olimpiada Języka rosyjskiego

Oficjalna strona organizatora Olimpiady (do edycji 2018/2019)
Olimpiada Języka Rosyjskiego
realizowana jest dzięki dotacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej


Regulamin OJR
Informator L OJR
Program i tematyka L OJR
Terminarz zawodów
Komitet Główny
Komitety Okręgowe
Ankieta Uczestnika
Wyniki zawodów
Archiwum

KOMITET GŁÓWNY
OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
REGULAMIN
OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Warszawa 2018

Informacje wstępne

Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów polskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły I stopnia jest jedną z olimpiad przedmiotowych, której laureaci i finaliści zwolnieni są z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język obcy nowożytny – język rosyjski”. Powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w naszym kraju.

Podstawę prawną działania Olimpiady w jej obecnym kształcie stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017, poz. 1580), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz dostosowany do ww. rozporządzeń i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niniejszy Regulamin.

Zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r., w Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy uzyskali już tytuł laureata Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Głównym źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środki pochodzące od tradycyjnego sponsora – Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód.

Zasadniczym celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym. Jak stwierdzono w podstawach programowych kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17), znajomość nowożytnych języków obcych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności językowej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

Nie mniej ważnym celem Olimpiady jest kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki, a także umiejętności przekazania w języku rosyjskim powyższych treści w odniesieniu do Polski. Uczestnicy Olimpiady powinni wykazać się umiejętnością samokształcenia w zakresie doskonalenia skutecznego i poprawnego komunikowania się w języku rosyjskim, zdobywania wiedzy z różnych pozaszkolnych źródeł medialnych (zwłaszcza Internetu), w tym z lektur, opracowań i publikacji prasowych wskazanych przez nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w Olimpiadzie. Oczekuje się, że przygotowanie i uczestnictwo w Olimpiadzie rozbudzi w uczniach zainteresowanie dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski, rozwinie w nich postawy ciekawości i tolerancji wobec odmienności kultury rosyjskiej, utrwali nawyk umiejętnego korzystania ze słowników i encyklopedii, regularnego kontaktu z żywym językiem poprzez częste wykorzystywanie nowoczesnych multimediów, takich jak Internet, filmy, prasa, literatura piękna, publikacje popularno-naukowe itp.

Owe cele główne implikują zakres merytoryczny programu wyrażony w tematyce. Program zawodów jest zgodny z obowiązującymi w polskiej szkole podstawami programowymi kształcenia ogólnego, niemniej tematyka zawodów wykracza poza obowiązujące w szkole szczegółowe treści programowe.

Program merytoryczny oparty został na założeniu, że uczestnicy Olimpiady swobodnie posługują się językiem rosyjskim w zakresie poszczególnych umiejętności językowych na poziomie odpowiadającym podstawom programowym języka obcego nowożytnego na III etapie edukacyjnym (szkoła ponadpodstawowa), a także na poziomie zgodnym ze standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Uczestnicy zawodów II i III stopnia powinni ponadto wykazać się wiedzą określoną w tematyce Olimpiady.

Udział w Olimpiadzie stwarza także okazję do realizacji co najmniej jeszcze jednego celu – wychowawczego. Uczestnicy tego szlachetnego współzawodnictwa mogą obiektywnie sprawdzić swoje możliwości i swój charakter wśród równych sobie nauczyć się zdrowej i szlachetnej rywalizacji.
  • Regulamin OJR [pdf]


Aktualizacja: 14.09.2019 r.