odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
30.09.2019


REGULAMIN


Regulamin Koła Naukowego Młodych Rosjoznawców UW „Rosyjskie Horyzonty”

Nazwa i siedziba organizacji

§ 1

1. Koło Naukowe Młodych Rusycystów UW „Rosyjskie Horyzonty”, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Koła jest Wydział Lingwistyki Stosowanej w Warszawie, przy ul. Szturmowej 4.

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Koła jest:

 1. wzbogacanie wiedzy i umiejętności studentów,
 2. rozwój zainteresowań naukowych studentów,
 3. pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia,
 4. popularyzacja wiedzy o kulturze i sztuce Rosji,
 5. nawiązywanie kontaktów z innymi kołami i stowarzyszeniami o podobnej działalności w kraju i za granicą,
 6. integracja środowiska studenckiego,
 7. promowanie Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 8. wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej.

§ 3

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań i warsztatów pogłębiających wiedzę o kulturze i sztuce Rosji,
 2. prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie referatów i dyskusji,
 3. prezentowanie osiągnięć własnych Koła,
 4. prowadzenie serwisu informacyjnego Koła (w postaci drukowanej  i/lub elektronicznej),
 5. organizowanie wystaw i ekspozycji,
 6. inne formy działalności zgodne z Regulaminem.

Członkostwo

§ 4

Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego.O członkowstwo Koła może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni
zainteresowanie realizacją jego celów.

§ 5

1.Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską.
2.Utrata członkowska następuje: na skutek uchwały Zarządu Koła; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.
3.Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 6

Członek Koła ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
b) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,
c) używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

§ 7

Do obowiązków członków należy:

a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła.

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§ 8

Do władz Koła należy:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.

§ 10

1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Koła.
2.W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła.

§ 11

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 12

Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§ 13

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

§ 14

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 15

1.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
2.Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni.
3.Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członków Organizacji.