odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
08.11.2019


MOBILNOŚĆ STUDENCKA
W KATEDRZE RUSYCYSTYKI

Pracownicy KR odpowiedzialni za mobilność studencką:

Z-ca Dyrektora Katedry Rusycystyki ds. dydaktycznych i studenckich:

Dr Dorota Piekarska-Winkler
e-mail: dopiekar@uw.edu.pl
Tel.: (w trakcie dyżurów) 22 55 34 236
Dyżury

Koordynator ds. mobilności w KR:

Dr Dorota Muszyńska-Wolny
e-mail: dhmuszyn@uw.edu.pl
Tel. (w trakcie dyżurów) 22 55 34 242
Dyżury

Informacja ogólna

Studenci Katedry Rusycystyki I, II i III stopnia mogą korzystać z różnych programów mobilności, obejmujących uczelnie polskie i zagraniczne. Warunki korzystania z poszczególnych projektów różnią się pod względem organizacyjnym i finansowym. Dlatego ważne jest, aby student dokładnie zapoznał się z ogólnymi zasadami i regulaminami poszczególnych programów oraz projektów, które są dostępne i aktualizowane na stronie Uniwersytetu Warszawskiego (zakładki Biura Spraw Studenckich, Biura Współpracy z Zagranicą, Katedry Rusycystyki).

Studenci z innych polskich uczelni oraz ośrodków zagranicznych również mogą przyjeżdżać do Katedry Rusycystyki na częściowe studia zagraniczne i staże naukowe.

Ważne
Podczas uzgadniania porozumienia o programie należy zwrócić szczególną uwagę na punktację ECTS. Limit zajęć ponadplanowych, niewymaganych do ukończenia studiów, za które nie pobiera się opłat wynosi 20% punktów ECTS na studiach I i II stopnia. Za udział w zajęciach skutkujących uzyskaniem większej liczby ECTS pobierane są opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za usługi edukacyjne. (Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej z dnia 19 grudnia 2017 r. par. 9 ust.4)

Limity punktów ECTS, które student może uzyskać bez wnoszenia opłat na studiach stacjonarnych w KR, wynoszą odpowiednio:

  • na studiach I stopnia: 180 ECTS + 36 ECTS dla osób, które nie realizują przedmiotów z modułu glottodydaktycznego/ dla osób, które realizują przedmioty z modułu glottodydaktycznego ta sama łączna liczba punktów pomniejszona o 32 ECTS;
  • na studiach II stopnia: 120 ECTS + 24 ECTS dla osób, które nie realizują przedmiotów z modułu glottodydaktycznego/ dla osób, które realizują przedmioty z modułu glottodydaktycznego ta sama łączna liczba punktów pomniejszona o 14 ECTS.
Informacje ogólne na temat różnych form mobilności krajowych i zagranicznych znajdziesz tutaj: www.frse.org.pl/programy/ oraz www.bwz.uw.edu.pl