odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
30.09.2019


O mobilności studenckiej

Studenci wyjeżdżający

Studenci KR pierwszego i drugiego stopnia, którzy osiągają średnią z danego etapu studiów co najmniej 3,49, mogą korzystać z różnych programów mobilności obejmujących uczelnie polskie i zagraniczne (według zasad określonych w tych programach).

Student „mobilny” nie przenosi się do innej uczelni, odbywa tylko część studiów poza jednostką macierzystą (studia semestralne lub roczne), dlatego zachowuje prawa i obowiązki w swojej jednostce. Przy wyborze studiów częściowych poza jednostką macierzystą student powinien kierować się zbieżnością programów nauczania.

Na zakończenie studiów częściowych poza jednostką macierzystą student otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie tych studiów. Certyfikat daje studentowi prawo do uzyskania wpisów zaliczeń/egzaminów oraz odpowiedniej liczby punktów ECTS w jednostce macierzystej według następującej procedury:

  1. przedmiot zrealizowany w innej uczelni będzie zaliczony (w całości lub w części) po powrocie na podstawie sylabusu przedmiotu dostarczonego przez studenta (wskazane, by odbywało się to jeszcze przed wyjazdem);

  2. w sytuacjach wątpliwych dotyczących równoważności programów należy skonsultować opis przedmiotu z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot w KR. Zalecaną formą konsultacji jest forma elektroniczna, która służy jednocześnie jako dokument podjętych ustaleń (zgoda prowadzącego; ustalenie zakresu zagadnień, które student powinien zaliczyć albo drogą elektroniczną w trakcie odbywania studiów częściowych, albo po powrocie);

  3. studenci III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia – z uwagi na przygotowywane prace licencjackie/magisterskie są oni zobowiązani wystąpić do promotorów z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd oraz ustalić formę współpracy i zasady zaliczenia seminariów (studenci ci są wpisywani na listy seminaryjne w KR). Promotor ma prawo wyrazić zgodę na to, aby student, który jest uczestnikiem jego seminarium, uzyskał zaliczenie w oparciu o konsultacje elektroniczne w trakcie odbywania studiów częściowych poza jednostką macierzystą lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego w oparciu o wcześniej ustalone kryteria (zalecane jest przy tym zabezpieczenie dokumentacji elektronicznej lub papierowej podjętych ustaleń).


Studenci przyjeżdżający

Studenci z innych polskich uczelni oraz ośrodków zagranicznych mogą przyjeżdżać do KR na studia częściowe. Program studiów częściowych studentów przyjeżdżających do KR może być realizowany w oparciu o program indywidualny, składający się z przedmiotów wybranych z różnych semestrów studiów na filologii rosyjskiej lub z kierunków pokrewnych, realizowanych w tym czasie w UW.

Studenci-obcokrajowcy przyjeżdżający do KR na studia częściowe mają różny status. Są to:

  1. studenci zagraniczni, dla których KR jest jednostką docelową,

  2. studenci, którzy przyjeżdżają do innych jednostek UW, a w KR realizują część programu.

Należy pamiętać, aby zapisać imię i nazwisko studenta-obcokrajowca w pisowni oryginalnej (zgodnej z zapisem w paszporcie), co pozwoli zlokalizować go w systemie USOS.

Studenci-obcokrajowcy mogą uczestniczyć w zajęciach i wykładach oraz przystępować do sesji egzaminacyjnej. Studenci-obcokrajowcy, którzy zrezygnują z przystąpienia do sesji egzaminacyjnej uzyskują odpowiednio pomniejszoną liczbę punktów ECTS (na podstawie wykazu dostępnego w sekretariacie).

W przypadku gdy studenci-obcokrajowcy nie mają potwierdzonej znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2, mają obowiązek zaliczyć test sprawności językowych z języka rosyjskiego, na podstawie którego są kwalifikowani do odpowiednich grup zajęciowych.

W razie wszelkich wątpliwości odnośnie do postępowania ze studentami zagranicznymi należy kontaktować się z Koordynatorem ds. mobilności studenckiej w KR dr Dorotą Muszyńską-Wolny:

e-mail: dhmuszyn@uw.edu.pl

tel. (w trakcie dyżurów) 22 55 34 242