odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.04.2018


Agata Buchowiecka-Fudała

ajbuchow@uw.edu.pl

magister

Dyscyplina
Filologia rosyjska

Specjalność
Glottodydaktyka

Podstawowy przedmiot badań
Komunikacja międzykulturowa


Kierunki badań
 •  Dialog języków i kultur w akademickim nauczaniu języka rosyjskiego.
 •  Cele i treści kształcenia w nauczaniu języka rosyjskiego na wszystkich etapach edukacji. Teoretyczne przesłanki konstruowania programów nauczania.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Ważniejsze publikacje

Skrypt:
 • Многоликая Россия 1. Работа с культурологическим текстом. Пособие для студентов продвинутого этапа обучения, w serii "Komunikacja-Język-Translacja" pod red. Ł. Karpińskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej 2010 (współautor – D. Piekarska-Winkler).
Programy Nauczania:
 • Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy, Wydawnictwo szkolne PWN, r.2012
 • Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs kontynuacyjny, Wydawnictwa Szkolne PWN, r.2013
 • Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs podstawowy, Wydawnictwa Szkolne PWN, r.2014
Artykuły:
 • Strukturalno-semantyczna charakterystyka polskich i rosyjskich frazeologizmów z komponentem – nazwą zwierzęcia, „Języki obce w szkole”, Rok XXXVI, marzec – kwiecień 1992, s.104-108.
 • Фразеологизмы как источник страноведческой информации в преподавании русского языка студентам-русистам // Новые русские реалии и их отражение в современном русском языке, Варшава 5-6 мая 1994, с.21-26.
 • Twórczość ludowa w nauczaniu akademickim języka rosyjskiego (małe formy ustne) // Publikacje edukacyjne – serwis ogólnopolski www.publikacje.edu.pl, 2005, Nr publikacji 1127
 • Некоторые наблюдения над жаргонной фразеологией русского языка// Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Варшава 2005, c.17-21.
 • Роль и место жаргонизмов в обучении РКИ студентов-русистов // Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. (Тезисы докладов), Варшава 10-14 мая 2006, с. 86.
 • К вопросу о составлении современного пособия по РКИ для студентов – русистов // Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Варшава 2007, с. 22 – 27. (współautor M. Czwalińska)
 • O współczesnych pomocach dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego dla studentów – rusycystów (Metoda projektów jako część składowa podręcznika) // Publikacje edukacyjne – serwis ogólnopolskiwww.publikacje.edu.pl, 2007, Nr publikacji 4353 (współautor M. Czwalińska)
 • К проблеме оптимизации обучения иностранному языку в условиях высшего образования, [w:] Komunikacja Specjalistyczna, t. 1, Warszawa 2009, s. 82-88.
 • Художественный фильм как источник культурологической информации в процессе преподавания РКИ студентам-русистам, [w:] „Komunikacja Specjalistyczna”, t. 3/2010, WLS UW, Warszawa 2010, s. 107-114.
 • О необходимости культурологической ориентированности учебников РКИ, [w:] „Komunikacja Specjalistyczna”, t. 3/2010, WLS UW, Warszawa 2010, s. 100-107. (współautor D. Piekarska-Winkler)
 • Об использовании жаргонизмов в обучении РКИ студентов-русистов, [w:] „Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej”, cz.2, red. H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa, Lublin 2010, s. 11-16.
 • Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку студентов-русистов Варшавского университета. Проект учебного пособия, [w:] „Tekst jako kultura, kultura jako tekst”, Gdańsk 2010, s. 467-474. (współautor D. Piekarska-Winkler)
 • Метод проектов как составная часть практического пособия по РКИ для студентов-русистов, [w:] Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2, red. H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa, Lublin 2010, s. 17-25. (współautor D. Piekarska-Winkler)
 • Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку студентов-русистов Варшавского университета. Проект учебного пособия [w]: Tekst jako kultura, kultura jako tekst, str. 467-474, r. 2011 (współautor D. Piekarska-Winkler)
 • Некоторые аспекты обучения межкультурной коммуникации (на материале русских киноафоризмов) [w: ]Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, str. 43-48, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, r. 2011 (współautor D. Piekarska-Winkler)
 • Сказка как источник прецедентных феноменов и ее роль в формировании межкультурной компетенции, [w: ]Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej, str. 422-429, Wyd. Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, r. 2011 (współautor D.Piekarska-Winkler)
 • Лингвокультурологический подход к дидактической организации учебных материалов для студентов-русистов (практические указания) [w:] Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, str. 33-43, POLIHYMNIA, r. 2012
 • Сказка как средство формирования лингвокультурологической компетенции при обучении русскому языку польских студентов-русистов [w:] Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów, str. 34-41, r. 2012
 • Диалог польской и русской культур в учебных материалах для студентов-русистов. Практические рекомендации [w:] Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP w Warszawie Nr 8 r. 2012, str. 135-144 (współautor D. Piekarska-Winkler)
 • Самостоятельная работа студентов-русистов как важнейший компонент образовательного процесса [w: ]Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej, str. 31-39, Wydawnictwo UMCS, r. 2013
 • Этнокультурные факторы в процессе обучения русскому языку как иностранному студентов-филологов [w: ]Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej, str. 41-47, Wydawnictwo UMCS, r. 2013 (współautor  D. Piekarska-Winkler)
 • Aby lepiej zrozumieć - techniki pracy z materiałem kulturologicznym na zajęciach akademickich z praktycznej nauki języka rosyjskiego [w:] W dialogu języków i kultur III, str. 59-68, r. 2013 (współautor  D. Piekarska-Winkler)
 • Bez tajemnic o tajemniczej rosyjskiej duszy. Dydaktyzacja materiałów kulturoznawczych - wskazówki praktyczne  Tom JOwS Nr 02 r. 2013, str. 128-136 (współautor  D. Piekarska-Winkler)
Sprawozdania:
 • Sprawozdanie z konferencji Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, czerwiec 2007 r., „Języki Obce w szkole”, nr 1/2008, s. 180-182.
 • Konferencja Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, 9-10 czerwca 2008 r., [w:] Komunikacja Specjalistyczna, t. 1, Warszawa 2009, s. 82-88.
Przynależność do towarzystw naukowych:
 • członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
 • członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego