odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Agata Buchowiecka-Fudała

ajbuchow@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych

Dyscyplina
Filologia rosyjska

Specjalność
Glottodydaktyka

Podstawowy przedmiot badań
Komunikacja międzykulturowa

Kierunki badań

 •  Dialog języków i kultur w akademickim nauczaniu języka rosyjskiego.
 •  Cele i treści kształcenia w nauczaniu języka rosyjskiego na wszystkich etapach edukacji. Teoretyczne przesłanki konstruowania programów nauczania.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Ważniejsze publikacje

Skrypt:

 • Многоликая Россия 1. Работа с культурологическим текстом. Пособие для студентов продвинутого этапа обучения, w serii "Komunikacja-Język-Translacja" pod red. Ł. Karpińskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej 2010 (współautor – D. Piekarska-Winkler).
 • Многоликая Россия 2. Взгляд из Польши. Пособие для студентов продвинутого этапа обучения,Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016 (współautor – D. Piekarska-Winkler).

Programy Nauczania:

 • Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy, Wydawnictwo szkolne PWN, Warszawa 2012
 • Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs kontynuacyjny, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2013
 • Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs podstawowy, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2014
 • Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej (klasy VII – VIII), PWN Wydawnictwo Szkolne, Warszawa 2017

Artykuły:

 • Strukturalno-semantyczna charakterystyka polskich i rosyjskich frazeologizmów z komponentem – nazwą zwierzęcia, „Języki obce w szkole”, Rok XXXVI, marzec – kwiecień 1992, s.104-108.
 • Фразеологизмы как источник страноведческой информации в преподавании русского языка студентам-русистам // Новые русские реалии и их отражение в современном русском языке, Варшава 5-6 мая 1994, с.21-26.
 • Twórczość ludowa w nauczaniu akademickim języka rosyjskiego (małe formy ustne) // Publikacje edukacyjne – serwis ogólnopolski www.publikacje.edu.pl, 2005, Nr publikacji 1127
 • Некоторые наблюдения над жаргонной фразеологией русского языка// Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Варшава 2005, c.17-21.
 • Роль и место жаргонизмов в обучении РКИ студентов-русистов // Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. (Тезисы докладов), Варшава 10-14 мая 2006, с. 86.
 • К вопросу о составлении современного пособия по РКИ для студентов – русистов // Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Варшава 2007, с. 22 – 27. (we współautorstwie)
 • O współczesnych pomocach dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego dla studentów – rusycystów (Metoda projektów jako część składowa podręcznika) // Publikacje edukacyjne – serwis ogólnopolskiwww.publikacje.edu.pl, 2007, Nr publikacji 4353 (we współautorstwie)
 • К проблеме оптимизации обучения иностранному языку в условиях высшего образования, [w:] Komunikacja Specjalistyczna, t. 1, Warszawa 2009, s. 82-88.
 • Художественный фильм как источник культурологической информации в процессе преподавания РКИ студентам-русистам, [w:] „Komunikacja Specjalistyczna”, t. 3/2010, WLS UW, Warszawa 2010, s. 107-114.
 • О необходимости культурологической ориентированности учебников РКИ, [w:] „Komunikacja Specjalistyczna”, t. 3/2010, WLS UW, Warszawa 2010, s. 100-107. (we współautorstwie)
 • Об использовании жаргонизмов в обучении РКИ студентов-русистов, [w:] „Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej”, cz.2, red. H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa, Lublin 2010, s. 11-16.
 • Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку студентов-русистов Варшавского университета. Проект учебного пособия, [w:] „Tekst jako kultura, kultura jako tekst”, Gdańsk 2010, s. 467-474. (we współautorstwie)
 • Метод проектов как составная часть практического пособия по РКИ для студентов-русистов, [w:] Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2, red. H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa, Lublin 2010, s. 17-25. (we współautorstwie)
 • Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку студентов-русистов Варшавского университета. Проект учебного пособия [w]: Tekst jako kultura, kultura jako tekst, str. 467-474, r. 2011 (we współautorstwie)
 • Некоторые аспекты обучения межкультурной коммуникации (на материале русских киноафоризмов) [w: ]Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, str. 43-48, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, r. 2011 (we współautorstwie)
 • Сказка как источник прецедентных феноменов и ее роль в формировании межкультурной компетенции, [w: ]Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej, str. 422-429, Wyd. Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, r. 2011 (współautor D.Piekarska-Winkler)
 • Лингвокультурологический подход к дидактической организации учебных материалов для студентов-русистов (практические указания) [w:] Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, str. 33-43, POLIHYMNIA, r. 2012
 • Сказка как средство формирования лингвокультурологической компетенции при обучении русскому языку польских студентов-русистов [w:] Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów, str. 34-41, r. 2012
 • Диалог польской и русской культур в учебных материалах для студентов-русистов. Практические рекомендации [w:] Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP w Warszawie Nr 8 r. 2012, str. 135-144 (we współautorstwie)
 • Самостоятельная работа студентов-русистов как важнейший компонент образовательного процесса [w: ]Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej, str. 31-39, Wydawnictwo UMCS, r. 2013
 • Этнокультурные факторы в процессе обучения русскому языку как иностранному студентов-филологов [w: ]Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej, str. 41-47, Wydawnictwo UMCS, r. 2013 (we współautorstwie)
 • Aby lepiej zrozumieć - techniki pracy z materiałem kulturologicznym na zajęciach akademickich z praktycznej nauki języka rosyjskiego [w:] W dialogu języków i kultur III, str. 59-68, r. 2013 (we współautorstwie)
 • Bez tajemnic o tajemniczej rosyjskiej duszy. Dydaktyzacja materiałów kulturoznawczych - wskazówki praktyczne  Tom JOwS Nr 02 r. 2013, str. 128-136 (we współautorstwie)
 • Формирование межкультурной компетенции польских студентов-русистов на материале волшебных сказок [w:] Bajkowe fascynacje humanistów, str. 26 – 38, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2014 (we współautorstwie)
 • Zmiany warsztatu glottodydaktycznego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach filologicznych pierwszego stopnia [w:] ACTA POLONO-RUTHENICA , tom XIX, str. 179 – 189, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014 (we współautorstwie)
 • Как "расшевелить" студента. О роли спонтанных высказываний в процессе обучения русскому языку [w:] Komunikacja Specjalistyczna, str. 17 – 27, Warszawa 2014 (we współautorstwie)
 • Teoretyczne i praktyczne przesłanki planowania i projektowania dydaktycznego a rynek pracy (na przykładzie języka rosyjskiego) [w:] Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
 • Jak aktywizować studentów? Przegląd metod i technik nauczania języków obcych we współczesnej edukacji akademickiej [w:] KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija, Tom IX – X, str. 137 – 154, Warszawa 2015
 • PNJR na studiach rusycystycznych I stopnia w UW w grupach bez znajomości języka rosyjskiego. Charakterystyka założeń programowych w świetle najnowszych koncepcji glottodydaktycznych [w:] W dialogu języków i kultur. Tom IV, str. 157 – 166, Warszawa 2015 (we współautorstwie)
 • Nowoczesne mechanizmy oceniania znajomości języka obcego (rosyjskiego) na poziomie akademickim [w:] Language and Literary Studies of Warsaw, Tom 5, str. 189 – 205, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2015 (we współautorstwie)
 • К языку через культуру: некоторые замечания о составлении учебного пособия по РКИ для польских студентов-русистов, [w:] Русский язык за рубежом, Tom – wydanie specjalne - Польская русистика, str. 58 – 66, ООО ŤДеловые Медиаť, Moskwa 2016 (we współautorstwie)
 • Некоторые аспекты тренинга креативности на занятиях с польскими студентами-русистами на продвинутом этапе обучения. Примечания авторов учебного пособия "Многоликая Россия 2. Взгляд из Польши", [w:] MULTI-LINGUA-DIDACTICA 1. Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej. Новый взгляд на дидактику иностранных языков в школьном и академическом обучении, str. 50 – 61, PRIMUM VERBUM, Łódź 2017 (we współautorstwie)
 • Współczesne spojrzenie na organizację i przebieg procesu kształcenia językowego. Podejście "patchworkowe" , [w:] Język rosyjski XXI wieku - źródła i perspektywy, str. 267 – 277, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2017(we współautorstwie)

Sprawozdania z konferencji:

 • Sprawozdanie z konferencji Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, czerwiec 2007 r., „Języki Obce w szkole”, nr 1/2008, s. 180-182.
 • Konferencja Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, 9-10 czerwca 2008 r., [w:] Komunikacja Specjalistyczna, t. 1, Warszawa 2009, s. 82-88.

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego