odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Anna Jędrzejkiewicz

Doktor habilitowany

abjedrze@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki

Dyscyplina

Nauki filologiczne, literaturoznawstwo

Specjalności

 • Historia literatury rosyjskiej
 • Teoria i metodologia badań literackich

Podstawowy przedmiot badań

 • Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku
 • Literatura rosyjska (I połowy XX wieku)

Kierunki badań

 • Twórczość Antoniego Czechowa
 • Literatura jako dialog
 • Poetyka i świat wartości
 • Motywy kultury chrześcijańskiej w dziełach literatury rosyjskiej

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Historia literatury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku
 • Historia literatury rosyjskiej (I połowy XX w.)
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Teoria literatury
 • Metodologia badań literaturoznawczych
 • Literatura rosyjska XIX i XX wieku. Poetyka i świat wartości (seminarium licencjackie)
 • Relacje międzyludzkie w świetle dzieł literatury rosyjskiej XIX i XX wieku (seminarium magisterskie, studia zaoczne)
 • Problemy komunikacji międzyludzkiej. Zagadnienia intertekstualności (seminarium magisterskie)
 • Klasyczna literatura rosyjska. Pytania. Dylematy. Wartości (seminarium magisterskie)
 • Czechow. Z problematyki twórczej (wykład monograficzny)

Ważniejsze publikacje

monografia autorska:

Opowiadania Antoniego Czechowa - Studia nad porozumiewaniem się ludzi. Warszawa 2000, 269 ss.

W pracy uzasadniana jest teza, że przedmiotem szczególnej uwagi w nowelistyce Czechowa są stosunki międzyludzkie obserwowane przez pryzmat sposobów komunikowania się bohaterów. Cz.I „Anatomia niepowodzeń komunikacyjnych” dokumentuje zainteresowanie pisarza wszelkimi płaszczyznami porozumiewania się ludzi (możliwość nawiązania kontaktu, komunikat, role rozmówców, itd.). Celem cz. II „Mówić czy milczeć” jest wykazanie, że pisarstwo Czechowa poświęcone jest studiom nad „czynnościami mownymi” człowieka (zachowaniom słownym, ale też milczeniu), w których przejawia się on cały, i poprzez które kształtuje swoje stosunki z innymi ludźmi. Sfera zachowań słownych odkrywa się jako dziedzina czynów (postupkow- M.M. Bachtin). nabierających znaczenia poprzez odniesienie do podstawowych wartości - prawdy i dobra i piękna Pisarz nadaje im charakter zdarzeń fabularnych, co pozwala analizować skutki, jakie mają dla życia ludzkiego. Cz. III „Anatomia niemożności porozumienia”, poświęcona jest charakterystyce wybranych postaw ludzi wobec świata, które uniemożliwiają autentyczny kontakt z drugim człowiekiem, m.in. postawę „człowieka w futerale”, a także porozumieniu fałszywemu i pozornemu. W zakończeniu pracy przywołane są sceny prawdziwego porozumienia między ludźmi,

wybrane inne publikacje:

 • Hasła do bibliografii adnotowanej: Puszkin w Polsce. 1950-1975. Bibliografia adnotowana. Praca zbiorowa pod red. naukową T. Kołakowskiego, Warszawa 1989, s.45-58; 13–119.
 • "Палата № 6". Проблема человеческого общения. [w:] А.П. Чехов и мировая литература: Взгляд из ХХ века. Тезисы. Москва 2010, С. 39-40.
 • Chekhov's studies upon interpersonal communication. Panel: Anton Chekhov at Work. [w:] Abstracts. ICCEES. VIII World Congress 2010, s.140-141.

wybrane artykuły:

 • Религиозный мир человека и человеческое общение. [w:] Anton P. Čechov - Philosophische und Religiose Dimensionem im Leben und im Werk. [w:] Vortraege des Zweiten Internationalen Čechov-Symposiums. Badenweiler, 20-24.Oktober 1994. Herausgegeben von Vladimir B. Kataev, Rolf-Dieter Kluge, Regine Nohejl. Munchen 1997, s. 315-321.
 • Milczenie a komunikacja międzyludzka w świecie opowiadań Antoniego Czechowa. "Studia Rossica" VI. Red. W. Skrunda,.W. Zmarzer. Warszawa 1998, s. 45-54.
 • Twórczość Antoniego Czechowa jako komunikat o problemach komunikacji międzyludzkiej. [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość - Kultura - Język. Red. A. Bolek, D. Piwowarska, A. Raźny, Kraków 1998, s. 205-210.
 • Dom z facjatką - Antoniego Czechowa. Próba nowej interpretacji. "Studia Rossica" X, O literaturze rosyjskiej dawnej i nowej”. Red. W. Skrunda,. W. Zmarzer, Warszawa 2002, s.  445-465.
 • "Король раб" Об одной семантической оппозиции в мире "Скучной истории". [w:] Dzieło literackie jako dzieło literackie. - Literaturnoje proizwedenije kak literaturnoje proizwedenije. Red. A. Majmieskułow. Bydgoszcz 2004, s. 289-302.
 • Zostać wspólnikiem Czechowa. [w: ] Dedykacje – Czechow . Sto lat później. Red. W. Szczukin i D. Kosiński, Kraków 2005, s. 109-119.
 • "Раб" и "рабство" в чеховском миропонимании. "Studia Rossica" XVI. Dzieło Antoniego Czechowa dzisiaj. Red. naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz. Warszawa 2005, s. 131-148.
 • "Zostało z uczty bogów" Literatura rosyjska w autobiograficznej refleksji Igora Newerlego. "Studia Rossica" XX. Red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2010, t. 2, s. 181-196.
 • Нескучные вопросы жизни. Чехов и Пирогов. "Studia Rossica" XXI. Autobiografie pisarzy rosyjskich. Red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2012, s. 123-133.
 • W poszukiwaniu tożsamości osobistej. Refleksje Nikołaja Iwanowicza Pirogowa. Kraków 2014, s. 287-305.
 • Broszura polityczna „Dlaczego przestałem być rewolucjonistą” Lwa Tichomirowa i literacki odzew Antoniego Czechowa - „Opowieść nieznajomego człowieka”. Z refleksji na temat władzy, idei rewolucji i terroryzmu. [w:] Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku. Red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, K. Roman-Rawska Warszawa 2017, Strony: 243-256