odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
08.11.2019


Alicja Wołodźko-Butkiewicz

Doktor habilitowany, profesor zwyczajny

Dyrektor Instytutu Rusycystyki UW

ajwolodz@uw.edu.pl

Specjalność

Filologia rosyjska

Dyscyplina naukowa

Literaturoznawstwo

Dziedzina badań

Literatura rosyjska drugiej połowy XX wieku w kraju i na emigracji, rosyjska kultura i literatura popularna.

Członek

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
Związek Literatów Polskich

Prowadzone zajęcia

Historia literatury rosyjskiej, rok III i IV (wykład)

Seminarium magisterskie,

Ważniejsze publikacje

Monografie

 • Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji, Warszawa 1995, 280 str.
 • Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004.

Wybrane studia i artykuły naukowe

 • Poeci z Oberiu, "Slavia Orientalis", 1967, z. 3, s. 219-227.
 • Marynie Cwietajewej (współautorka: Janina Wichowa), Slavia Orientalis, 1969, nr 1, s. 117-128.
 • Tendencje rozwojowe radzieckiej powieści wojennej w latach 1965-1970, [w:] Tradycje i nowatorstwo w literaturach słowiańskich XX wieku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1976.
 • W oczekiwaniu na nową "Wojnę i pokój" (nurt batalistyczny prozy radzieckiej lat 70-tych), "Przegląd Humanistyczny" 1977, nr 11, s. 81-92.
 • Ideały i żywi ludzie. w kręgu bohaterów radzieckiej prozy wojennej, [w:] Studia Rossica I, Warszawa 1976, s. 259-269.
 • Motyw dezertera w literaturze radzieckiej o Wielkiej wojnie narodowej (ewolucja postaci), [w:] Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 576, Katowice 1983, s. 131-140.
 • Двадцатипятилетие варшавской русистики, Известия Академии Наук СССР, Серия литературы и языка, t. 35, Москва 1976, nr 6.
 • Nurt wojenny radzieckiej prozy rosyjskiej lat siedemdziesiątych (próba typologii form), [w:] Powieść rosyjska XIX i XX w. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 662, Katowice 1984.
 • Trzecia fala emigracji rosyjskiej. Problemy badawcze, "Przegląd Rusycystyczny", 1993, nr 1.
 • Burzenie mitów czyli o twórczości Jurija Drużnikowa, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1630, Katowice 1996.
 • Klęska urodzaju. (Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce w latach 1989-1995), [w:] Studia Rossica III, Warszawa 1996, s. 221-227.
 • Польша и Россия, взгляд на будущее, [w:] Славянский альманах 1997, Российская Академия Наук, Институт Славяноведения, Moskwa 1998, s. 295-299.
 • Pisarze trzeciej emigracji wobec tradycji puszkinowskiej, [w:] Aleksander Puszkin a Słowiańszczyzna. Acta Polono-Ruthenica, Olsztyn 1998, s. 217-226.
 • Земля, окутанная дымкой слова. О Николае Моршене т его поэзии, [w:] Studia Rossica VII, Warszawa 1999.
 • Popularna powieść rosyjska lat 90. Fenomen Aleksandry Marininej, [w:] Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza. Materiały z sympozjum, które odbyło się 22 maja 1998 roku w Uniwersytecie Opolskim w pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja Drawicza, Opole 1999, s. 93-99.
 • "Большой выход у сатаны" барона Брамбеуса, [w:] Książki nieznane, książki zapomniane. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1746, Katowice 1999, s. 16-23.
 • Literatura rosyjska w świadectwach polskich krytyków literackich, [w:] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej, (red.) B. Stępczyńska, P. Fast, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1857, Katowice 2000, s. 245-255.
 • Brodski w negatywie (nieprzyjaciele i oponenci poeci), Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
 • Rosyjski Internet literacki - obawy i nadzieje, [w:] Studia Rossica XI, Warszawa 2000, s. 259-269.
 • Z przemian w życiu literackim Rosji lat 90. XX wieku - czasopisma literackie, nowe i odnowione, [w:] Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych, Warszawa 2001.
 • Aleksander Timofiejewski - poeta zapoznany, "Poezja dzisiaj", 2002, nr 25-26, s. 134-141.
 • Szlachetne opętanie Juliana Tuwima, "Poezja dzisiaj", 2002, nr 27-28, s. 170-176.
 • Еще раз о войне. «Веселый солдат» Виктора Астафьева, [w:] История в зеркале литературы и литературоведения. Сборник статей международной научной конференции, Gdańsk 2002, s. 253-260.
 • Projekty literackie B. Akunina, "Przegląd Rusycystyczny", 2003, nr 1.
 • Grabarz literatury rosyjskiej (Spory wokół Władimira Sorokina), "Przegląd Rusycystyczny", 2003, nr 3.
 • Prorok we własnym kraju (Aleksander Sołżenicyn - lata dziewięćdziesiąte), [w:] Rosja literacka. Od Karamzina do Sołżenicyna, Warszawa 2004, s.241-256
 • Między literaturą elitarną a popularną (Ironiczna proza Władimira Tuczkowa), [w:] Dawni i nowi. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa 2004, s.189-198.
 • Czytając Gogola. "Taras Bulba" w przekładzie Aleksandra Ziemnego, [w:] Recepcja, transfer, przekład pod redakcją naukową Jana Koźbiała, Warszawa 2004, tom 2, s. 173-180. 
 • Илья Эренбург и Тадеуш Бой-Желенскипараллели судеб и переводческого творчества, [w] Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe, Studia Rossica XVIII, Warszawa 2006, str. 325-333. 
 • Два свидетельства советской эпохидва характера (дневники Юрия Нагибина и Натана Эйдельмана, [w] Dzienniki pisarzy rosyjskich, Studia Rossica XVII , Warszawa 2006, s. 581-589. 
 • «Почтенный дневник, склад моих мыслей и идей» (О Поденных записях Давида Самойлова), [w] Dzienniki, notatniki, listy pisarzy rosyjskich, Studia Rossica XIX, Warszawa 2007, s. 163-179. 
 • Literatura rosyjska na przełomie wieków – stan po transformacji ustrojowej, [w] ”Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 2 (401), s. 1-19.
 • Польская литературоведческая русистиказаметки о ее прошлом и настоящем, [w] Philologica LXIV, Ruská literatura v súčasnej literárnovednej reflexii, Univerzita Komenskeho Bratislava, 2008, s. 31-46.
 • Polonistyka rosyjska w pierwszej dekadzie XXI wieku (uwagi polskiego rusycysty), [w] Acta polono-ruthenica, XIII, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008, s. 233-247.
 • Взгляд на русскую литературу XX века глазами польских литературоведов, критиков и переводчиков, [w] Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata. Człowiek. Świadomość. Komunikacja, Internet, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 129-138.
 • Антони Слонимски и Россия, [w] Польская культура в русском сознании, Институт Славяноведения РАН, 2009, s. 47-64.
 • Badania nad literaturą rosyjską XX wieku w okresie przeobrażeń (po roku 1990). Nowe koncepcje periodyzacji, nowe podręczniki, „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 2 (413), s. 1-11.
 • Соблазны мемуариста (Дневники Наума Коржавина), [w] Ego-dokument i literatura. Wspomnienia pisarzy rosyjskich. Instytut Rusycystyki UW, Studia Rossica XX, t. 2, Warszawa 2010, str. 235-244.
 • Borys Ryży i jego poezja (wstępne rozpoznanie problemów badawczych), [w:] Trójkąt inny: Rosja – Polska – Niemcy. Księga poświęcona Profesorowi Antoniemu Semczukowi z okazji osiemdziesiątych urodzin, Tübingen 2010, str. 121-130.
 • Polska literatura XX wieku 1890-1990, „Przegląd Humanistyczny”, 2010, nr 2 (419), str. 123-130.
 • O konieczności kształcenia w Polsce tłumaczy rosyjskiej literatury pięknej (refleksje tłumacza-praktyka), [w:] Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin, pod red. S. Gruczy, A. Marchwińskiego, M. Płużyczki, Wyd. Wydział Lingwistyki Stosowanej UW 2010, s. 164-173.

Samodzielnie opracowane części książek, antologie

 • W poszukiwaniu syntezy. Antologia radzieckiego eseju literackiego, Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Alicja Wołodźko, Warszawa 1979.
 • Pieśni Słowian Wschodnich. Antologia nowej prozy rosyjskiej, Wybór i posłowie: Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 1995.
 • Michaił Bułhakow, Dzieła wybrane w czterech tomach. Wybór i opracowanie: Alicja Wołodźko-Butkiewicz Warszawa 1995.

Recenzje, posłowia i wstępy popularno-naukowe

 • Николай Алексеевич Трифонов, Русская литература XX века (дореволюционный период), Москва 1962, Slavia Orientalis 1965, nr 3.
 • Ludmiła Polak, Алексей Толстой - художник, "Slavia Orientalis" 1966, nr 1.
 • Jadwiga Szymak, Twórczość Ilii Sielwińskiego na tle teorii konstruktywizmu (1915-1930), "Slavia Orientalis" 1967, nr 1.
 • Andrzej Drawicz, Literatura radziecka 1917-1967. Pisarze rosyjscy, Warszawa 1968, "Slavia Orientalis" 1969, nr 3.
 • Wstęp do: Zofia Kowalewska, Wspomnienia z dzieciństwa, Warszawa, PIW 1978.
 • Wstęp do: Mikołaj Gogol, Szynel, Warszawa, Iskry 1979.
 • Literatura rosyjska w Polsce w 1982 [przegląd zagadnień]. Rocznik Literacki, 1983.
 • Literatura rosyjska w Polsce w 1983 przegląd zagadnień]. Rocznik Literacki, 1984.
 • Literatura rosyjska w Polsce w 1984 [przegląd zagadnień]. Rocznik Literacki 1985.
 • Wstęp do: Aleksander Grin, Biegnąca po falach, Iskry, Warszawa 1987.
 • Izaak Babel: portret na tle Łubianki, "Nowa Res Publica", 1994, nr 12.
 • Ślepy tor? (O prozaikach trzeciej emigracji), "Wiadomości Kulturalne", 1995, nr 9 (40).
 • Był sumieniem Rosji (O Włodzimierzu Maksimowie), "Wiadomości Kulturalne", 1995, nr 17.
 • В поисках утраченной правды (о творчестве Юрия Дружникова), [w:] Юрий Дружников, Собрание сочинений в 6 томах, t. 1, Baltimore 1998, s. 7-27.
 • Na tropie czerwonych mitów. O eseistyce Jurija Drużnikowa, [w:] Jurij Drużnikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, s. 7-13.
 • Rusycystyczna spuścizna Andrzeja Drawicza, "Wiadomości Kulturalne", 22 czerwca 1997, nr 25.
 • Od książek popularnych po elitarne w literaturze rosyjskiej, "Wiadomości Kulturalne", 1997, nr 25.
 • Smutno bez Dowłatowa, "Wiadomości Kulturalne", 1997, nr 46.
 • Ciąg dalszy książki - Internet, "Dekada Literacka", nr 9/10 (155/156) 1999, s. 22 n.
 • Euterpe znad Newy, "Poezja dzisiaj", 2000, nr 9/10, s. 131-136.
 • Aleksander Timofiejewski - poeta zapoznany, "Poezja dzisiaj", 2002, nr 25-26, s. 134-141.

Przekłady literackie (wybór)

 • Borys Bursow, Osobowość Dostojewskiego, PIW, Warszawa 1983.
 • Irina Grekowa, Statek wdów, PIW, Warszawa 1985.
 • Władimir Tiendriakow, Sześćdziesiąt świec, PIW, Warszawa 1986.
 • Czyngiz Ajtmatow, Golgota, PIW, Warszawa 1991.
 • Aleksander Sołżenicyn, Żyj bez kłamstwa. Publicystyka z lat 1973-1980, Wybór, opracowanie oraz przekład Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 1993, 179 str.
 • Mikołaj Narokow, Wielkości urojone, przełożyła i opatrzyła posłowiem Alicja Wołodźko, Alma Press 1994.
 • Jurij Drużnikow, Anioły na ostrzu igielnym, wyd. Arcana, Kraków 2000.
 • Boris Sokołow, Michaił Bułhakow, Leksykon życia i twórczości, przeł. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Jolanta Skrunda, Iwona Krycka, Warszawa, wyd. Trio 2003 (tamże obszerne hasło Bułhakow w Polsce).