odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.04.2018


Dorota Muszyńska-Wolny

dhmuszyn@uw.edu.pl

W kadencji 2012-1016:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Rusycystyki ds. finansowych
 • członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej
 • członek Komisji Budżetowej WLS UW

Dyscyplina:

 • językoznawstwo konfrontatywne rosyjsko-polskie

Podstawowy przedmiot badań:

 • analiza zjawisk językowych współczesnego języka rosyjskiego, w tym szczególnie analiza lingwistyczna i lingwostylistyczna poezji dla dzieci

Prowadzone obecnie zajęcia dydaktyczne:

 •   Gramatyka języka polskiego
 •   Gramatyka opisowa języka rosyjskiego
 •   wykład monograficzny: Wielcy językoznawcy rosyjscy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w latach ubiegłych:

 •   Język staro-cerkiewno-słowiański
 •   Gramatyka historyczna języka rosyjskiego z elementami dialektologii
 •   Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Ważniejsze publikacje:

 • O „zauważalności” języka poetyckiego (na materiale wybranych wierszy dla dzieci Agnii Barto) (w:) Język rosyjski współczesnej Rosji, Warszawa 2010;
 • Frazeologia konfrontatywna jako składowa kulturoznawstwa (w:) Języki Specjalistyczne 8. Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, Warszawa 2008;
 • Współautorstwo: Polsko-rosyjski tezaurus konstant kulturowych, pod red. W.Zmarzer i J.Lukszyna, Warszawa 2007;
 • Współautorstwo: Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena, pod red. J.Lukszyna i W.Zmarzer, wyd. DIFIN, Warszawa 2004.
 • Процессивные глаголы в русском и польском языках, Исследования по глаголу в славянских языках. Глагольная лексика с точки зрения семантики, словообразования, грамматики, Москва 1996.
 • Wyodrębnienie grupy semantycznej czasowników procesywnych w językach rosyjskim i polskim [w:] Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, t. 1, wyd. UŚ, Katowice 1994.
 • Z badań nad czasownikami procesywnymi w języku rosyjskim i polskim [w:] Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne, Warszawa 1993.
 • Przyczynek do badań semantycznych nad czasownikami procesywnymi w języku rosyjskim i polskim [w:] Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego, Katowice 1992.
 • Czasowniki procesywne w języku rosyjskim i polskim [w:] Wschodniosłowiańskie języki literackie w badaniach filologicznych, Białystok 1992.

Inne:

 • Autorka tekstów do książki edukacyjnej dla dzieci: "Elektroniczna" ortografia. W świecie bajek wierszowanych, Wydawnictwo Edukacyjne "Geniusz", Warszawa 2001.