odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Dorota Muszyńska-Wolny

dhmuszyn@uw.edu.pl

doktor

Dyscyplina:

 • językoznawstwo konfrontatywne rosyjsko-polskie

Podstawowy przedmiot badań:

 • analiza zjawisk językowych współczesnego języka rosyjskiego

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akad. 2017/2018:

 • Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)
 • Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)
 • Historia rosyjskiego języka literackiego z elementami gramatyki historycznej (wykład i ćwiczenia)
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Fonetyka, fonologia, leksykologia. (wykład)
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Morfologia imiennych części mowy. (ćwiczenia)
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Morfologia czasownika. (ćwiczenia)
 • Podstawy ochrony własności intelektualnej (szkolenie)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w latach ubiegłych:

 • seminarium licencjackie: Rosyjski wyraz. Aspekt konfrontatywny.
 • wykład monograficzny: Wielcy językoznawcy rosyjscy
 • wykład monograficzny: Tekstologia lingwistyczna
 • konwersatorium: Analiza lingwistyczna tekstów starosłowiańskich i staroruskich
 • Gramatyka języka polskiego
 • Gramatyka historyczna języka rosyjskiego z elementami dialektologii
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Pełnione funkcje:

 • członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej (od roku 2012)
 • prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej ds. studenckich (2016)
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej ds. studenckich i procesu kształcenia (2015)
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Rusycystyki ds. finansowych (2012-2015)

Ważniejsze publikacje:

 • Warstwa brzmieniowa wiersza dla dzieci jako składowa semantyczna, [w:] Język rosyjski współczesnej Rosji, Warszawa 2017
 • Czasowniki procesywne z ograniczoną łączliwością subiektową w językach rosyjskim i polskim, [w:] W dialogu języków i kultur. Tom IV, Warszawa 2015
 • Mądrej głowie dość dwie słowie, czyli rzecz o liczbie podwójnej w językach polskim i rosyjskim na tle faktów historycznojęzykowych, [w:] „Komunikacja Specjalistyczna”, t. IX-X, Warszawa 2015
 • Postroenie mikroteksta na special’nom âzyke – preodolenie trudnostej na načal’nom etape obučeniâ studentov-rusistov (na materiale opisaniâ artikulâcii zvukov reči v russkom âzyke) [w:] Russkij âzyk v inostrannoj auditorii, Łódź 2015
 • Praslavânskij „tort”, ili o vostočnoslavânskom polnoglasii i nekotoryh drugih voprosah russkoj grammatiki i orfografii na fone istorii russkogo i pol’skogo âzykov, [w:] „Komunikacja Specjalistyczna”, t. VII, Warszawa 2014, (współautorstwo z G. Mańkowską)
 • O „zauważalności” języka poetyckiego (na materiale wybranych wierszy dla dzieci Agnii Barto) [w:] Język rosyjski współczesnej Rosji, Warszawa 2010;
 • Frazeologia konfrontatywna jako składowa kulturoznawstwa [w:[ Języki Specjalistyczne 8. Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, Warszawa 2008;
 • Współautorstwo: Polsko-rosyjski tezaurus konstant kulturowych, pod red. W.Zmarzer i .Lukszyna, Warszawa 2007;
 • Współautorstwo: Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena, pod red. J.Lukszyna .Zmarzer, wyd. DIFIN, Warszawa 2004.
 • Процессивные глаголы в русском и польском языках, [w:] Исследования по глаголу в лавянских языках. Глагольная лексика с точки зрения семантики, словообразования, грамматики, Москва 1996.
 • Wyodrębnienie grupy semantycznej czasowników procesywnych w językach rosyjskim i polskim [w:] Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, t. 1, wyd. UŚ, Katowice 1994.
 • Z badań nad czasownikami procesywnymi w języku rosyjskim i polskim [w:] Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne, Warszawa 1993.
 • Przyczynek do badań semantycznych nad czasownikami procesywnymi w języku rosyjskim i polskim [w:] Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego, Katowice 1992.
 • Czasowniki procesywne w języku rosyjskim i polskim [w:] Wschodniosłowiańskie języki literackie w badaniach filologicznych, Białystok 1992.

Inne:

Autorka tekstów do książki edukacyjnej dla dzieci: "Elektroniczna" ortografia. W świecie bajek wierszowanych, Wydawnictwo Edukacyjne "Geniusz", Warszawa 2001.