odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Dorota Piekarska-Winkler

dopiekar@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych

Dorota Piekarska-Winkler

Pełnione funkcje
Zastępca Dyrektora Instytutu Rusycystyki ds. studenckich
Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej
Członek Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki
Członek Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
Członek Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WLS

Dyscyplina
Filologia rosyjska

Specjalność
Glottodydaktyka

Podstawowy przedmiot badań
Kulturologia

Kierunki badań
1. Dialog języków i kultur w akademickim nauczaniu języka rosyjskiego
2. Glottodydaktyka akademicka w dobie integracji europejskiej

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Ważniejsze publikacje

Skrypt:

 • Многоликая Россия 1. Работа с культурологическим текстом. Пособие для студентов продвинутого этапа обучения, w serii "Komunikacja-Język-Translacja" pod red. Ł. Karpińskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej 2010 (współautor – A. Buchowiecka-Fudała).

Artykuły:

 • Ikona w życiu codziennym podstawowych środowisk społecznych Rosji XIX stulecia, w: "Saeculum Christianum" nr 2/2000, Wyd. Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego, Warszawa 2001.

 • Sytuacja Kościoła Prawosławnego w Rosji XIX wieku, w: "Przegląd Rusycystyczny", nr 1, Katowice 2002.

 • Renesans starcostwa. Ożywienie życia duchowego w Rosji XIX stulecia, w: "Saeculum Christianum", nr 1, 2003, s.123-133.

 • Odrodzenie kultu ikon Maryjnych w Rosji XIX wieku na tle stosunków państwo-kościół, w: "Saeculum Christianum", nr 1, 2005, s.77-87.

 • Ruski ideał świętości, w: Rocznik Teologiczny CHAT, rok XLVIII, zeszyt 1-2, Warszawa 2006.

 • Opieka Matki Bożej nad Rusią. Ludowa interpretacja symboliki chrześcijańskiej, w: Saeculum Christianum rok XIII, nr 2, Warszawa 2006, Wyd. Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego.

 • Idea Świętej Rusi a reformatorska działalność Piotra Wielkiego, w: „Przegląd Humanistyczny”, nr 2, Warszawa 2007. 

 • Na skrzyżowaniu kultur. Europejskie źródła kultury Rusi Kijowskiej, w: „Przegląd Humanistyczny” 1/ 2008, s.144-151. 

 • Wspólnota kultur  wschodniosłowiańskich. Z badań Dymitra Lichaczowa nad europejskimi źródłami kultury dawnej Rusi, w: „Przegląd Humanistyczny” 4/2009, s. 25-31.

 • Ruś wobec Europy Zachodniej na materiale piśmiennictwa staroruskiego, w: „Przegląd Humanistyczny”, 4/2010, s. 89-96.

 • О необходимости культурологической ориентированности учебников РКИ, w: „Komunikacja Specjalistyczna”, t.3/2010, WLS UW, Warszawa 2010, s. 100-107 (współautor – A. Buchowiecka-Fudała).

 • Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку студентов-русистов Варшавского университета. Проект учебного пособия, w: „Tekst jako kultura, kultura jako tekst” Gdańsk 2010, s. 467-474 (współautor – A. Buchowiecka-Fudała).

 • Сказка как источник прецедентных феноменов и ее роль в формировании межкультурной компетенции, w:Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnejWyd. Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011, s. 422-429 (współautor – A. Buchowiecka-Fudała).

 • Диалог польской и русской культур в учебных материалах для студентов-русистов. Практические рекомендации, w: Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej szkoły Wyższej TWP w Warszawie Nr 8 r. 2012, s. 135-144 (współautor – A. Buchowiecka-Fudała).

 • Rola bajki w kształtowaniu kompetencji lingwokulturologicznej na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Wskazówki praktyczne na przykładzie rosyjskiej bajki ludowej Śnieżka, w: „Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów”, Olsztyn 2012, s. 182-191.

 • Ситуативные задания на практических занятиях по русскому языку. Практические рекомендации по формированию лингвокультурологической компетенции студентов-русистов , w: „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej”, Lublin 2012, s. 299-306.

 • Эффективность учебного дискурса в формировании лингвокультурологической компетенции польских студентов продвинутого этапа обучения русскому языку, w: „Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej”, Lublin 2013, s. 299-310.

 • Aby lepiej zrozumieć - techniki pracy z materiałem kulturologicznym na zajęciach akademickich z praktycznej nauki języka rosyjskiego, w: „W dialogu języków i kultur III”, Warszawa 2013, s. 59-68 (współautor – A. Buchowiecka-Fudała).

 • Bez tajemnic o tajemniczej rosyjskiej duszy. Dydaktyzacja materiałów kulturoznawczych - wskazówki praktyczne, w: „Języki Obce w Szkole” Nr 2/2013, s. 128-136 (współautor – A.Buchowiecka-Fudała).

Przynależność do towarzystw naukowych:

członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego