odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Dorota Urbanek

profesor doktor habilitowany

d.urbanek@uw.edu.pl

Stopień/tytuł:
prof. dr hab.

Pełnione funkcje:
 • Prodziekan WLS UW ds. nauki i współpracy z zagranicą
 • Kierownik Zakładu Języka  w Instytucie Rusycystyki UW
Dyscyplina:
nauki filologiczne

Specjalność:
translatoryka, językoznawstwo rosyjskie i ogólne

Podstawowy przedmiot badań:
Metatranslatoryka, filozofia przekładu i języka, semiotyka kultury

Kierunki badań:
 • Filozoficzne uwarunkowania przekładu
 • Semiotyczne mechanizmy kultury
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • Seminarium magisterskie (I i II rok studiów II stopnia):
 • Wykład specjalizacyjny: Podstawy translatoryki
 • Konwersatorium: Semiotyka kultury rosyjskiej
Ważniejsze publikacje

Monografie:
 • Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Warszawa: Wyd. TRIO, IR UW, 2004.
 • Dialektyka przekładu, Warszawa: Wyd. Instytut Rusycystyki UW, 2011.
Rozdziały w monografiach wieloautorskich:
 • Słownik przekładowy a gramatyka translacyjna, [w:] J. Lukszyn (red.), Gramatyki translacyjne, Warszawa: Topos, 1996, 121-132.
 • A new model of translation-oriented dictionary, [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Thelen (eds.), Translation and Meaning. part 4, Universitaire pres Maastricht, 1996, 511-516.
 • Ponjatije perevodčeskoj ekvivalentnosti i perevodčeskaja tipologija leksiki, [w:]   T. Tichomirova, St. Siatkowski (red.),  Problemy opisanija otnošenij ekvivalentnosti meždu slovjanskimi jazykami, Moskwa: Izd. MGU, 1997, 53-63.
 • Elementy trzeciej kultury w procesie przekładu, [w:] R. Lewicki (red.), Język – Przekład – Kultura, Wyd. UMCS, 2002, 61-70.
 • The Translators’ Adventures in  Alice’s Wonderland (some remarks about translation series), [w:] B. Lewandowska –Tomaszczyk , M. Thelen (ed.), Translation and Meaning, part 6, Universitaire pres Maastricht , 2002, 471-480.
 • Egzystencjalne problemy tłumaczenia a ideologizacja postaw tłumaczy, [w:] P. Fast, P. Janikowski (red.), Dialog czy nieporozumienie. Z zagadnień krytyki przekładu, Katowice: „Śląsk”, 2006, 21-36.
 • O ekwiwalencji przekładowej w świetle paradoksu tłumaczenia, [w:] S. Grucza (red.),W kręgu teorii i praktyki lingwistycznej, Warszawa: Wyd. UW, 2007, 327-336.
 • Przedstawienie – ekwiwalencja - intertekstualność, [w:] A. Szczęsny, K. Hejwowski (red.), Imago mundi. Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie, Siedlce, 2007, 231-238.
 • Dialektyka przekładu, [w:] K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska (red.), Imago mundi. 50 lat polskiej translatoryki, Siedlce, 2009, 87-94.
 • I problemi di teoria e prassi della traduzione sullo sfonda di una teoria generale della mimesis, [w:] L. Costantino (red.), Teorie della traduzione in Polonia, Viterbo, 2009, 149-159.
 • Przekład tekstu kulturoznawczego jako rekonstrukcja językowego obrazu świata, [w:] R. Lewicki (red.),  Przekład. Język. Kultura (2), Wyd. UMCS, 2010, 87-96.  
 • Przekład jako metajęzyk interkulturowości, [w:] M. Olpińska-Szkiełko, S. Grucza, Z. Berdychowska, J. Żmudzki (red.), Der Mensch und seine Sprachen, Frankfurt am Main-Warszawa, 2012, 639-649.
Artykuły w czasopismach naukowych:
 • Ogólne parametry opisu leksykograficznego a dwujęzyczny słownik frazeologiczny, „Studia Rossica”, III, 1996, 275-282.
 • Translatoryczna  myśl postmodernistyczna: intertekstualny model przekładu, „Lingwistyka Stosowana”, 2, 2010, 195-201.
Inne:
Współautorstwo: J. Lukszyn, W. Zmarzer (red.), Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, Warszawa: Harald G Dictionaries, 1998.