odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Edward Szędzielorz

doktor nauk humanistycznych

ejszedzi@uw.edu.pl

Specjalność naukowa

filologia rosyjska; dydaktyka języka rosyjskiego

Pełnione funkcje w IR:

zastępca dyrektora IR

członek Rady Naukowej IR

członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich, Dydaktyki i Wychowania

 

Poza UW:

sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego

opiekun naukowo-dydaktyczny specjalności "Język rosyjski z rozszerzonym programem języka angielskiego" w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Aktualnie prowadzone zajęcia

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praktyka tłumaczeniowa

Warsztaty przekładowe

Rosyjski język biznesu

Przynależność do towarzystw naukowych i inne funkcje reprezentowania IR UW poza uczelnią:

członek ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

wiceprezes Rady Naczelnej PT TEPIS

przewodniczący Kolegium Ekspertów TEPIS

członek rzeczywisty Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

tłumacz przysięgły języka rosyjskiego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości

Ważniejsze publikacje:

 • Nauczanie rosyjskiej intonacji zdaniowej na studiach rusycystycznych, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1978
 • Некоторые психолингвистические особенности обучения студентов-русистов интонации русского языка, [w:] Fremdsprachenunterricht bei Erwachsenen. Psychologische und psycholinguistische Fragen. Beträge in russischer Sprache, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, "Wissenschaftliche Beiträge", 1980/31 (F 22), Halle (Saale) 1981
 • Коммуникативность интонационных упражнений при обучении русскому языку студентов-русистов, "Ruštinár", 1983/10
 • Проблема обучения правильности звучащей речи, "Język Rosyjski", 1984, nr 1
 • Развитие монологической речи студентов-русистов и репродуктивно-креативный метод обучения русскому языку, [w:] Methodik des Fremdsprachenunterrichts. Kommunikationslinguistik, Teil 5, "Dresdner Reihe zur Forschung", 8/1985, Pädagogische Hochschule Dresden
 • Utajona fonacja w procesie czytania cichego i jej implikacje glottodydaktyczne, [w:] Sprawność słuchania i czytania w nauczaniu języków obcych, pod red. A. Palińskiego, Rzeszów 1989
 • Работа по интонации на начальном этапе обучения русскому языку в польской школе, [w:] III Конгресс МАПРЯЛ (Тезисы докладов и сообщений), PWN, Warszawa 1976
 • Henzel J., Szędzielorz E., Wymowa i intonacja rosyjska dla uczniów szkół średnich, WSiP, Warszawa 1992 (wyd. II udźwiękowione: 1997)
 • Cieśla M., Stefanów M., Szędzielorz E., Русскийязык наголубомэкране . Kurs dla zaawansowanych, pod red. J. Henzla, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972-73, z. 1-9. Telewizyjny kurs języka rosyjskiego
 • Фирмы предлагают - Польша, Wyd. BMB Promotions, Warszawa, edycje od 1 do10: 1991-2002 (tłumaczenie i redakcja tekstów rosyjskojęzycznych).
 • Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Wyd. TEPIS, Warszawa 2005 (współred.)