odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.04.2018


Ludmiła Szypielewicz

Doktor habilitowany nauk humanistycznych

l.szypielewicz@uw.edu.pl

ludmila_sz@poczta.onet.pl

Dyscyplina

Język rosyjski

Specjalność

lingwodydaktyka międzykulturowa języków obcych (języka rosyjskiego, angielskiego i francuskiego)

psychologia mowy i komunikacji międzykulturowej (psycholingwistyka)

metodyka nauczania języka rosyjskiego

komunikacja międzykulturowa

wykorzystanie środków multimedialnych (Internetu) do nauczania języka rosyjskiego

nauczanie języków obcych na odległość

technologie multimedialne

Funkcje pełnione w IR

p.o. Kierownika Zakładu Komunikacji Językowej

Aktualnie prowadzone zajęcia

metodyka nauczania języka rosyjskiego

psychologia mowy

seminarium magisterskie z metodyki na studiach zaocznych

Ważniejsze publikacje

opracowania metodyczne

 • Dialogi na lekcjach języka rosyjskiego, ODN, Toruń 1985
 • Gry i zabawy na lekcjach języka rosyjskiego, ODN, Toruń 1986
 • Problemy realioznawcze na lekcjach języka rosyjskiego, IKN, Toruń 1987.

książki i monografie

Реализация принципов коммуникативно-индивидуализированного подхода. (praca doktorska), ИРЯ, Москва 1990.

 • Реализация принципов коммуникативности в учебнике иностранного языка,WSP, Bydgoszcz, 1998, 195 s.
 • Теория мотивации и практика обучения русскому языку как иностранному в Польше,Москва 2000, 166 s.
 • Пути и способы повышения мотивации обучения русскому языку с использованием современных технологий. (praca habilitacyjna), ИРЯ, Москва 2000.
 • Молчановский В.В., Шипелевич Л. Преподаватель русского языка как иностранного. Введение в специальность. Москва: Рус. яз. Курсы. 2002, 320 s.
 • artykuły
 • Реализация принципов коммуникативно-индивидуализированного подхода в обучении русскому языку в польской школе, [w:] Сборник тезисов IV Конгресса МАПРЯЛ, Budapeszt 1986.
 • Отбор текстового материала учебника как один из важнейших факторов формирования коммуникативной компетенции учащихся начальной школы ПНР, [w:] Сборник тезисов МАПРЯЛ, Tallinn 1988.
 • Учет сфер интересов и общения при формировании текстотеки учебника, «Русский Язык за рубежом», 1989, № 6.
 • Интеллектуальный потенциал учащихся - одно из условий овладения иноязычной деятельностью, [w:] Тезисы МАПРЯЛ, Tbilisi 1989.
 • Зона интеллектуального развития как база для построения концепции учебника коммуникативно-индивидуализированного типа, [w:] Сборник тезисов VII Конгресса МАПРЯЛ, Moskwa 1990.
 • Реализация принципов коммуникативно-индивидуализированного подхода в обучении русскому языку в польской школе, Автореферат кандидатской диссертации, Moskwa 1990.
 • Nauka języka obcego a rozwój osobowości ucznia, "Języki obce w szkole", 2(182), 1993.
 • Koncepcja programu autorskiego nauczania języka angielskiego, Biuletyn Przedmiotowy Nauczycieli Języków Nowożytnych, ZDN Toruń, 1996.
 • Maintaining motivation in mixed ability groups, [w:] Материалы международной конференции, Brighton, IATEFL, 1997.
 • Гибкая система поддержания и стимулирования мотивации средствами индивидуально ориентированных текстотек, [w:] Материалы международной конференции. Варшава 1997, с. 264-268.
 • Текстотека как главное мотивирующее звено формирования интеллектуальной и коммуникативной компетенции, [w:] Материалы международной конференции. Москва 1997, s. 156-157.
 • Система коммуникативных упражнений на базе текста, [w:] Материалы международной конференции, Варшава, 1998, s. 221-227.
 • Internet a zmiana świadomości ucznia oraz nauczyciela, [w:] Материалы международной конференции, Łódź 1998, s. 39-40.
 • Стратегии обучения и усвоения новой лексики, [w:] Материалы международной научно-методической конференции, Гданьск 1998.
 • Использование Интернета на занятиях по обучению иностранному языку, [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Варшава 1999, s. 307-313.
 • Новые пути обучения и усвоения современной лексики, [w:] Сборник научных докладов на международной конференции "Русистика 99", Москва 1999, s. 290-294.
 • Проект создания культуроведческого курса русского языка для компьютерной сети «Интернет», [w:] Тезисы докладов и сообщений IX Международного Конгресса МАПРЯЛ, Братислава 1999, s. 105.
 • «Интернет» как один из способов повышения мотивации обучения русскому языку в современных условиях, [w:] Античный мир и мы, Саратов 2000, s. 151-155.
 • Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia, "Języki Obce w Szkole", 2000, nr 5, str. 37-40.
 • Sposoby podtrzymania motywacji w nauczaniu języka obcego przez korelację przedmiotową, "Języki Obce w Szkole", 2000, nr 6, s. 28-33.
 • Новые технологии обучения: могут ли они мотивировать учащихся? [w:] Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика, Санкт-Петербург, 2000, s. 268-274.
 • Интернет как средство, мотивирующее и организующее обучение отдельным видам речевой деятельности, [w:] Традиционные и новые концепции, методы и приемы обучения иностранным языкам, Москва, МГИМО, 2000, s. 264-266.
 • Мотивоформирующие факторы и их влияние на изучение русского языка как иностранного, [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Варшава 2001, s. 421-427.
 • Поиски путей практического применения мультимедиальных технологий для оптимизации обучения русскому языку и межкультурной коммуникации в польских школах и вузах, [w:] Русский язык как иностранный: специфика описания, теория и практика преподавания в России и за рубежом: Тезисы докладов Международной конференции (Москва, филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 4-6 декабря 2001 г.), Составители: Л.В. Ершова, Л.Н. Норейко; Под общей редакцией М.Л. Ремневой, М.: Изд-во МГУ, 2001, с. 353-354.
 • Взаимодействие техник и тактик в межкультурной коммуникации при обучении неродному языку, [w:] Русистика и современность: Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. Материалы IVМеждународной научно-практической конференции 28-29 июня 2001 г., Санкт-Петербург, 2002, с. 323-337.
 • Фигарски В., Шипелевич Л. - Современный профиль студента-русиста - соответствует ли он действительности?, [w:] Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "JĘZYK ROSYJSKI W PRZESTRZENI JĘZYKOWEJ I KULTUROWEJ EUROPY I ŚWIATA", Warszawa, 10-12 maja 2002 r. Warszawa 2003, s.68-75.
 • Kультурологическая методика: проблемы обучения, [w:] Teaching/ learning paradigm of foreign languages /International Conference Materials November 15, 2002. Siauliu universitetatas, 2002, s. 216-219.
 • К вопросу об интегративном обучении русскому языку как иностранному, [w:] Русское слово в мировой культуре. Материалы Х Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербург, 30 июня-5июля 2003г. Методика преподавания русского языка: традиции и перспективы. В 4-х т. Том 1. Национально-культурная специфика речевого поведения и проблемы обучения русскому языку как иностранному, Под редакцией Н. А. Любимовой, Л. В. Московкина, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова, СПб.: Политехника, 2003, s. 381-385.
 • Педагогическая практика - важное звено в формировании профессиональной компетенции студентов-филологов, [w:] Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика. Выпуск VI, Санкт-Петербург, 2003, s. 455-460.
 • Интернет и методика. Совместно ли это? [w:] Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet, materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata (Warszawa, 6-9 maja 2004r.), pod redakcją Ludmiły Szypielewicz, Warszawa 2004, Wyd. Instytutu Rusycystyki UW, s. 88-94
 • Понятие "межкультурная коммуникация" в восприятии польских студентов-русистов [w:] Коммуникативное поведение славянских народов, Воронеж, 2004, s. 199-202.

Inne informacje

Jestem magistrem filologii romańskiej, znam język francuski i angielski, pasjonuję się literaturą światową, malarstwem (impresjonistami), teatrem i kinem światowym, kulturą światową, dydaktyką i lingwistyką oraz psycholingwistyką.