odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Marta Łukaszewicz

Doktor nauk humanistycznych

marta.lukaszewicz@uw.edu.pl

Dyscyplina:

Filologia rosyjska; literaturoznawstwo 

Specjalność:

historia literatury rosyjskiej

Podstawowy przedmiot badań:

literatura rosyjska drugiej połowy XIX wieku

Kierunki badań:

 • Twórczość Nikołaja Leskowa
 • Tradycja prawosławna w literaturze i kulturze rosyjskiej
 • Postać duchownego w nowożytnej literaturze rosyjskiej
 • Duchowieństwo prawosławne przełomu XIX i XX wieku wobec problemów społeczno-politycznych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Historia literatury rosyjskiej (II poł. XIX w.)
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Poetyka
 • Tradycja prawosławna we współczesnej Rosji
 • „Piękny wiek XIX” w Rosji

Ważniejsze publikacje:

 • Новый тип священника в повести О. Забытого „Велено приискивать”, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, z. 2, s. 45–50.
 • Проблема нового духовенства в пореформенной России, „SlavicaWratislaviensia” 2008, nr CXLVI (AUW No 3013), s. 29–39.
 • Duchowieństwo rosyjskie drugiej połowy XIX wieku: rzeczywistość i jej odbicie w literaturze, (w:) Lustro. Literatura – kultura – język, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 2010, s. 21–27.
 • Священник в русской и польской прозе 1860 – первой половины 1880-х гг., (w:) Русская литература в европейском контексте. III, Warszawa 2010, s65–73.
 • Добрый пастырь” в русской беллетристике 1870-х гг., (w:) Русская филология. 21. Сборник научных работ молодых филологов, Tartu 2010, s. 47–52.
 • Идеи гордости и смирения в хронике ŤСоборянеť Н.С. Лесковадиалог с христианской и гуманистической аксиологией(w:) Literatura rosyjska XVIII–XXI w. W dialogu ze spuścizną literacką i kulturową. Pod red. O. Główko i E. Sadzińskiej, Łódź 2010, s. 58–68.
 • Роман В. Крестовского (Надежды Хвощинской) ŤБаритонť на фоне литературной традиции изображения семинариста, „Вестник РГГУ”. Серия „Филологические науки. Литературоведение и фольклористика” 2011, № 7 (69), c. 133–146.
 • Między językiem sakralnym a żargonem zawodowym: zwroty i wyrażenia cerkiewnosłowiańskie w literaturze rosyjskiej XIX wieku, (w:) Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. I: Wokół religii i jej języka, pod red. E. Golachowskiej i A. Zielińskiej, Warszawa 2011, s. 331–340.
 • Мотив семейного разлада в русской беллетристике о жизни духовенства 1860 – 1870-х гг., „Studia Rossica Posnaniensia”nr 36 (2011), s. 173–183.
 • Польская рецепция творчества Н.С. Лескова, (w:) Лесковский сборник – 2011. Орловский текст русской словесности: творческое наследие Н. С. Лескова (к 180-летию со дня рождения писателя): Сборник статей, Орел 2011, с. 159–168.
 • Автобиографический компонент творчества Н. Лескова: религиозная рефлексия(w:) Autobiografie pisarzy rosyjskich (Studia Rossica XXI), red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2012, s. 97–104.
 • О содержании понятия „православная традиция” в контексте исследования русской литературы Нового времени: предварительные замечания, Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 12: Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka, Warszawa 2012, s. 91–97.
 • Библия в художественном мире рассказа Н.С. Лескова „Однодум”, (w:) Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр, вып. 7, Петрозаводск 2012, c. 259–266.
 • Z historii badań nad problematyką chrześcijańską we współczesnym literaturoznawstwie rosyjskim, „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 1 (141), s. 5–13.
 • Pokorny herezjarcha Nikołaj” – Leskowa stosunki z kościołem prawosławnym, (w:) Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies, pod red. P. Bogaleckiego, A. Mitek-Dziemby i T. Sławka, Katowice 2013, s. 232–242.
 • Формы общинности в повести Николая Лескова „Запечатленный ангел” в контексте экклезиологической концепции Алексея Хомякова, (w:) Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, pod red. Anny Raźny, Kraków 2014, s. 306–320.
 • Рассказ Николая Лескова „Инженеры-бессребреники”: между историческим источником, апокрифом и житием, „Slavia Orientalis” 2014, nr 4, s. 543–553.
 • Pravoslavnye bogoslužebnye tradicii v rannih proizvedeniâh N.S. Leskova, (w:) Slāvu Lasījumi. X, Daugavpils 2014, s.77–87.
 • Образ священнослужителя в ранней прозе Николая Лескова (1862-1872), (w:) Trends in Slavic Studies, red. E.F. Quero Gervilla, B. Barros Garcia, T.R. Kopylova, Moskwa 2015, s. 223–235.
 • Rosyjski Chrystus”, granice Kościoła i apokatastaza w opowiadaniu Nikołaja Leskowa „Na krańcu świata”, (w:) Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic). Studia komparatystyczne, Częstochowa 2015, s. 291–305.
 • Godność i pokora – wartości przeciwstawne czy komplementarne? (na podstawie opowiadania Nikołaja Leskowa „Susza”), (w:) Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4 Wartości w świecie słowiańskim, pod red. E. Golachowskiej i D. Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2015, s. 161–169.
 • Now the law was passed against them to reduce their number“. Problems of the Church and the Clergy in Laughter and Grief by Nikolai Leskov, „Zeitschrift fur Slawistik” 2016, vol. 61, is. 3, s. 463–481.
 • Эволюция образа сельского священника в раннем творчестве Николая Лескова: от "Погасшего дела" к "Засухе",Russian Literature” 2016, vol. 86, p. 49–66.
 • Курьез и анекдот в газетной публицистике Николая Лескова 1870-х – 1880-х годов, (в:) Белые чтения: к 85-летию Галины Андреевны Белой: сборник научных статей, Москва 2016, с. 31–41.
 • Historia dwudziestowiecznych prześladowań Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w zwierciadle ikony Soboru Świętych Nowych Męczenników i Wyznawców Rosyjskich, „Studia Religiologica” 2017, nr 1, s. 75–101 (we współautorstwie z Zuzanną Bogumił).
 • Nieświęci święci archimandryty Tichona (Szewkunowa): reinterpretacja świętości we współczesnej literaturze rosyjskiej, (w:) Święci w wierze, tradycji, literaturze i sztuce. Inspiracje do badań hagiologicznych, Olsztyn 2017, s. 201–211.
 • Метель как место встречи человека с Богом в рассказах Николая Лескова "На краю света" и "Некрещеный поп",(w:) Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki. Toruń 2017, s. 309–322.
 • Николай Лесков и „Церковно-общественный вестник” (к постановке проблемы), „Studia Interkulturowe / Intercultural Studies”, red. Magdalena Latkowska, t. 1 Prasa w rosyjskim procesie historycznoliterackim, red. J. Piotrowska, F. Winokurow, Warszawa 2017, s. 31–38.
 • Образ “доброго пастыря” в романе Николая Лескова “На ножах”. (w:) Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje. Księga ofiarowana Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz, red. P. Fast, L. Łucewicz, B. Stempczyńska, Katowice 2018, s. 131–147.