odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.04.2018


Marta Łukaszewicz

Doktor nauk humanistycznych

marta.lukaszewicz@uw.edu.plDyscyplina:
Filologia rosyjska; literaturoznawstwo

Specjalności:
historia literatury rosyjskiej

Podstawowy przedmiot badań:
literatura rosyjska drugiej połowy XIX wieku

Kierunki badań:
1. Twórczość Nikołaja Leskowa
2. Tradycja prawosławna w literaturze i kulturze rosyjskiej

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Historia literatury rosyjskiej (I poł. XIX w.)
Historia literatury rosyjskiej (II poł. XIX w.)
Historia literatury rosyjskiej (po 1945 roku
Wstęp do literaturoznawstwa
Klasyczna proza rosyjska: tematy, motywy, obrazy (seminarium licencjackie)
Tradycja prawosławna we współczesnej Rosji
„Piękny wiek XIX” w Rosji
Klasyczna proza rosyjska: tematy, motywy, styl (seminarium magisterskie, studia zaoczne)
Fonetyka praktyczna
Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Język rosyjski w biznesie

Ważniejsze publikacje:

 • Проблема отцов и детей в духовном сословии в России во второй половине XIX века, „Дискурс” 2002, nr 10, s. 157 – 160.
 • Новый тип священника в повести О. Забытого „Велено приискивать”, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, zeszyt 2, s. 45 – 50.
 • Фактографичность в раннем творчестве О. Забытого, (w:) Русская литература в европейском контексте. I. Warszawa 2008, s. 109 115.
 • Проблема нового духовенства в пореформенной России, „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, pod red. A. Paszkiewicz (AUW No 3013), 2008, s. 29 – 39.
 • Duchowieństwo rosyjskie drugiej połowy XIX wieku: rzeczywistość i jej odbicie w literaturze, (w:) Lustro. Literatura - kultura - język, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 2010, s. 21 – 27.
 • Священник в русской и польской прозе 1860 – первой половины 1880-х гг., (w:) Русская литература в европейском контексте. III. Warszawa 2010, s. 65-73.
 • Добрый пастырь” в русской беллетристике 1870-х гг., (w:) Русская филология. 21. Сборник научных работ молодых филологов. Tartu 2010, s. 47-52.
 • Приходское Рождественское братство в Санкт-Петербурге, (w:) Свет Христов просвещает всех. Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. Вып. 2. Москва 2010, с. 82-96.
 • Идеи гордости и смирения в хронике «Соборяне» Н.С. Лескова – диалог с христианской и гуманистической аксиологией, (w:) Literatura rosyjska XVIII–XXI w. W dialogu ze spuścizną literacką i kulturową. Pod red. O. Główko i E. Sadzińskiej. Łódź 2010, s. 58-68.
 • Роман В. Крестовского (Надежды Хвощинской) «Баритон» на фоне литературной традиции изображения семинариста, „Вестник РГГУ”. Серия „Филологические науки. Литературоведение и фольклористика” 2011, № 7 (69), c. 133-146.
 • Między językiem sakralnym a żargonem zawodowym: zwroty i wyrażenia cerkiewnosłowiańskie w literaturze rosyjskiej XIX wieku,(w:) Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom I. Wokół religii i jej języka. Pod red. E. Golachowskiej i A. Zielińskiej. Warszawa 2011, s. 331-340.
 • Мотив семейного разлада в русской беллетристике о жизни духовенства 1860 – 1870-х гг., Studia Rossica Posnaniensia”, nr 36 (2011), s. 173-183.
 • Польская рецепция творчества Н.С. Лескова, (w:) Лесковский сборник – 2011. Орловский текст русской словесности: творческое наследие Н. С. Лескова (к 180-летию со дня рождения писателя): Сборник статей. Орел 2011, с. 159-168.
 • Автобиографический компонент творчества Н. Лескова: религиозная рефлексия, (w:) Autobiografie pisarzy rosyjskich (Studia Rossica XXI), red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2012, s. 97-104.
 • О содержании понятия „православная традиция” в контексте исследования русской литературы Нового времени: предварительные замечания, Z Polskich Studiów Slawistycznych”. Seria 12: Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. Warszawa 2012, s. 91-97.
 • Библия в художественном мире рассказа Н.С. Лескова „Однодум”, (w:) Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 7. Петрозаводск 2012, c. 259-266.
 • Z historii badań nad problematyką chrześcijańską we współczesnym literaturoznawstwie rosyjskim. „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 1 (141), s. 5-13.
 • Pokorny herezjarcha Nikołaj” - Leskowa stosunki z kościołem prawosławnym, (w:) Więzi wspólnoty. Literatura - religia - komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies. Pod red. P. Bogaleckiego, A. Mitek-Dziemby i T. Sławka. Katowice 2013, s. 232-242.