odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Olga Jakubiak

olga.jakubiak@uw.edu.pl

doktor nauk humanistycznych


pełnione obowiązki:

opiekun I roku II stopnia

dyscyplina:

 • lingwistyka stosowana
 • glottodydaktyka
specjalności:
 • glottodydaktyka
 • translatoryka
podstawowy przedmiot badań:
 • językoznawstwo
 • glottodydaktyka
 • translatoryka tekstów specjalistycznych
kierunki badań:
 • nowe technologie w nauczaniu języków obcych
 • tłumaczenie tekstów specjalistycznych
zajęcia dydaktyczne:
praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami tłumaczenia

ważniejsze publikacje (wybór)

1) rozdziały w monografiach wieloautorskich
 • Jakubiak O. (2014), Sieć kognitywna jako narzędzie pracy lingwistycznej, /w:/ Narzędzia pracy lingwistycznej, pod red. Zmarzer W., wyd. Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa - publikacja w języku polskim
 • Jakubiak O. (2014),  PBL jako metoda aktywizacji językowej studentów studiów filologicznych, pod redakcją Mytnik-Ejsmont J., Glac W, Majcher I. wyd. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM”, Gdańsk - publikacja w języku polskim
 • Jakubiak O., (2015) Problem-Based Learning method – a new approach in teaching translation /w:/ On the Verge between Language and Translation, red. Czajka P., Szawerna M., Walczyński M., - publikacja w języku angielskim
2)  artykuły w czasopismach naukowych:
 • Jakubiak O. (2006),  Nazwy zwierząt w terminologii medycznej /w:/ Lukszyn J. (red.) Języki Specjalistyczne 6: Teksty zawodowe w kontekstach międzykulturowych,  wyd. KJS Warszawa, str. 61-70 – publikacja w języku polskim
 • Jakubiak O. (2008),  Socjokulturowe aspekty terminologii medycznej /w:/ Lukszyn J. (red.), Języki Specjalistyczne 8:  Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, Warszawa: KJS UW -  publikacja w języku polskim
 • Jakubiak O., (2008),  Rola komponentu specjalistycznego w nauczaniu języków obcych, /w:/   „Linguodidactica” tom 12, red. Hajczuk R., WUB, Białystok – publikacja w języku polskim
 • Jakubiak O., (2014), Academic didactics: tradition and modernity, /w:/ „Komunikacja Specjalistyczna tom VII: Languages for Special Purposes – a tool of Modern Science”, pod redakcją Karpińskiego Ł., Nasiadki M., Wyd IKLA, Warszawa - publikacja w języku angielskim
 • Jakubiak O., (2014), Tekst specjalistyczny jako eksponent wiedzy specjalistycznej w układzie komunikacji zawodowej -  artykuł złożony do druku w „Roczniku Naukowym Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie”
 • Jakubiak O., (2015), Sprawozdanie z konferencji „Uczenie się przez całe życie a dydaktyka szkoły wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego”, (Warszawa, 14 marca 2014), /w:/ „Komunikacja Specjalistyczna tom VIII: Gradatim” pod redakcją Karpińskiego Ł., wyd. IKLA, Warszawa, str. 264-267, ISSN 2080-3532,  publikacja w języku polskim 
 • Jakubiak O. (2015), INTERNATIONAL CONFERENCE - CHALLENGES IN INTERNATIONALISATION, (Warsaw, 26 March 2014), /w:/ „Komunikacja Specjalistyczna tom VIII: Gradatim” pod redakcją Karpińskiego Ł., wyd. IKLA, Warszawa, str 261-263, ISSN 2080-3532,  publikacja w języku angielskim
 • Jakubiak O. (2015), Sprawozdanie z Konferencji Dydaktycznej pt. „Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność” (Gdańsk, 28 marca 2014) /w:/ „Studia Ucrainica Varsoviensia” nr 3, pod redakcją Mytnik I., Warszawa, publikacja w języku polskim
3) publikacje w materiałach pokonferencyjnych:
 • Якубяк O. Л. (2006) - Медицинская терминология как социокультурный параметр (на материале польских, русских и английских медицинских журналов) /w:/ Бурвикова Н.Д. et al. (red), Речеваяк оммуникация на современном этапе: социальные, научно-теоретические и дидактические проблемы, wyd. ГОУВПО "МГУС" Moskwa, publikacja w języku rosyjskim
 • Якубяк O. Л., (2014) Проблемно-ориентированное обучение как инновационный метод обучения иностранным языкам в университете /w:/ Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования - Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Южного федерального университета (Ч. 2.), ред. Ермаков П.Н., Белоусова А.К., wyd. Południowego Uniwersytetu Federalnego, Rostów nad Donem  – publikacja w języku rosyjskim
 • Jakubiak O., (2015), Materiały w nauce metodą PBL /w:/ Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти, Kijów  - referat wygłoszony na konferencji w Kijowie i opublikowany w materiałach pokonferencyjnych – publikacja w języku polskim
 • Jakubiak O., (2015), W kwestii elementów wpływających na precyzję aktu komunikacji międzyludzkiej /w:/ Precyzja w opisie językowym, wyd. Gallus, Katowice - publikacja w języku polskim
 • Jakubiak O. (2015), Language for special purposes versus language for general purposes – their similarities and differences /w:/ Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie – materiały pokonferencyjne,  wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych w Dąbrowie Górniczej - publikacja w języku angielskim
 • Jakubiak O., (2015), W kwestii elementów wpływających na precyzję aktu komunikacji międzyludzkiej /w:/ Precyzja w opisie językowym, wyd. Gallus, Katowice - publikacja w języku polskim
 • Jakubiak O., (2015), Problem-Based learning Method – an overview of this modern academic instruction, /w:/ W dialogu języków i kultur. Innowacje, dokonania i projekty, red. Zawadowska-Kittel E., wyd. LSW, Warszawa – publikacja w języku angielskim