odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
29.12.2018


Procedura składania pracy licencjackiej
dla studentów Instytutu Rusycystyki

Krok 1.
Student finalizując pracę dyplomową ma obowiązek zgłosić elektronicznie na adres sekretariatu ds. studenckich (dziennerus@uw.edu.pl) następujące dane: imię i nazwisko osoby kierującej pracą, temat pracy dyplomowej. Po przesłaniu danych sekretariat otwiera studentowi dostęp do APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Krok 2.

Obowiązkiem studenta jest dopilnowanie, aby wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów znalazły się w systemie USOS.
Student na 14 dni przed przewidywanym terminem obrony pracy dyplomowej składa w sekretariacie ds. studenckich (pokój 434):

 • TRZY jednakowe egzemplarze pracy podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta. Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie i mieć miękką oprawę. Przy składaniu pracy student podpisuje oświadczenia;
 • Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej” wydrukowany z własnego konta w APD (Archiwum Prac Dyplomowych – https://apd.uw.edu.pl/), wypełniony i podpisany przez promotora (ikonka wniosku znajduje się obok nazwiska studenta);
 • ksero dowodu osobistego;
 • ksero matury.

Krok 3.
Sekretariat ds. studenckich wprowadza do USOS datę złożenia pracy, średnią ze studiów, datę i godzinę egzaminu oraz skład komisji egzaminacyjnej.

Krok 4.
Student wprowadza do APD streszczenie (w języku polskim), słowa kluczowe (w języku polskim) i tytuł pracy (w języku angielskim), po czym zatwierdza zmiany; następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.

Pliki z pracą mają nazwę:  3202-LIC-SSW-RUS-PESEL.pdf
PESEL jest numerem PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Nazwy mają być zapisane dużymi literami, nie mogą zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków. (Uwaga: nie należy ładować innych składowych pracy, chyba że stanowią jej integralną część i są wymagane przez jednostkę dydaktyczną).

Krok 5.

Opiekun pracy (kierujący pracą, promotor) sprawdza pracę pod kątem plagiatu oraz wprowadzone dane (także plik z pracą), przekazuje pracę do poprawy lub akceptuje ją (dopiero wtedy praca staje się zarchiwizowana).

Krok 6.

Opiekun pracy i recenzent wpisują treść recenzji do APD, zatwierdzają i podpisują w sekretariacie.

Krok 7.

Student najpóźniej 7 dni przed obroną pracy dyplomowej:

 • wnosi opłatę za dyplom w języku polskim – 60 zł

 • w przypadku ubiegania się o dyplom w języku angielskim - 40 zł

Wszelkich opłat należy dokonać na indywidualne konto studenta wygenerowane przez USOSweb (https://usosweb.dak.uw.edu.pl/)

 • składa w sekretariacie 4 fotografie 4,5 x 6.5 cm, a do odpisu w języku angielskim dodatkowo 1 fotografię w formacie 4.5 x 6.5 cm i podanie o wydanie odpisu (formularz do pobrania) – najpóźniej 10 dni po egzaminie dyplomowym

PRACA LICENCJACKA POWINNA ZAWIERAĆ

 • Strona tytułowa:

pierwsza (w języku polskimZał. 1
druga (w języku rosyjskim)Zał. 2

 • Trzecia strona pracy zawiera oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania, oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną Zał. 3
 • Czwarta stronaZał. 4
 • Streszczenie (zredagowane w języku polskim – bez żadnych obcych znaków) powinno zawierać maksymalnie 4000 znaków. W przypadku pracy pisanej w języku obcym powinno zawierać polską wersję tytułu.
 • Słowa kluczowe (maksymalnie 1000 znaków) zredagowane w języku polskim, tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej. Należy je zapisać w wierszu, oddzielone przecinkami.
 • Dziedzina pracy (kod. wg programu Socrates-Erasmus ustala się z promotorem i umieszcza pod słowami kluczowymi na trzeciej stronie pracy).
 • Angielska wersja tytułu.

Po złożeniu pracy w sekretariacie, streszczenie oraz słowa kluczowe należy wpisać do USOSweba (po zalogowaniu i wybraniu zakładki DYPLOMY w menu po lewej stronie należy kliknąć na TWOJE DYPLOMY oraz wybrać swoją pracę licencjacką, kliknąć na jej tytuł, wypełnić brakujące pola i ZAPISAĆ).

PRACA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NIE MOŻE BYĆ PRZYJĘTA !!

ZNORMALIZOWANY FORMAT STRON

 • czcionka – 12 pkt Times New Roman
 • interlinia – 1,5 wiersza
 • marginesy: lewy – 3.5 cm; prawy 1,5 cm; góra 2,5 cm
 • tekst justowany
 • numeracja stron – na środku

Przed odbiorem dyplomu należy uzupełnić kartę obiegową (zakładka w USOSweb).