odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
30.09.2019


Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku:

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

I. Opis pracy magisterskiej

1. Czym jest praca magisterska?

Praca magisterska stanowi rodzaj pracy dyplomowej, której przygotowanie i złożenie w wymaganym terminie warunkuje dopuszczenie studenta do egzaminu magisterskiego.

Praca magisterska jest rezultatem samodzielnej działalności badawczej studenta prowadzonej pod kierunkiem promotora, podlegającą ocenie (recenzowaniu) przez promotora
oraz recenzenta i stanowiącą przedmiot dyskusji na egzaminie licencjackim.

Praca magisterska zawiera rozwiązanie złożonego – wskazanego w tytule i doprecyzowanego we wstępie (tzn. z określeniem materiału egzemplifikacyjnego i stosowanej metodologii oraz zarysem stanu badań) – zadania badawczego z zakresu specjalności, sprawdzającego poziom wiedzy i umiejętności określonych dla poziomu magisterskiego, w szczególności w zakresie analizy, interpretacji i wartościowania oraz samodzielnego wyciągania wniosków i formułowania w języku specjalności sądów, na rozbudowanym materiale egzemplifikacyjnym z wykorzystaniem szerokiej literatury przedmiotu i przy przestrzeganiu zasad przygotowywania prac naukowych.  

2. Co jest brane pod uwagę w ocenie pracy magisterskiej?

A. Promotor bierze pod uwagę w ocenie pracy magisterskiej:

 1. sposób ustalenia tematu pracy,

 2. poziom wyjściowy przygotowania studenta do wykonania pracy,

 3. poziom merytoryczny wykonanej pracy,

 4. udział studenta w wypracowaniu ostatecznego układu pracy,

 5. poziom zaangażowania studenta w trakcie wykonywania pracy,

 6. innowacyjność studenta,

 7. aktywność studenta w dobieraniu i wykorzystaniu literatury podmiotu i literatury przedmiotu,

 8. umiejętność studenta w zakresie przygotowania formalnej strony pracy,

 9. sposób wykorzystania pracy.

B. Recenzent bierze pod uwagę w ocenie pracy magisterskiej:

 1. czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule,

 2. układ pracy: strukturę podziału, kolejność rozdziałów i ich treści, kompletność itp.

 3. stronę merytoryczną pracy, zasadność przyjętej metodologii oraz poprawność logiczną argumentowania,

 4. czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu,

 5. dobór, aktualność i wykorzystanie źródeł,

 6. formalną stronę pracy: poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis treści, odsyłacze itp.,

 7. sposób wykorzystania pracy,

 8. całość pracy i stopień spełnienia wymagań.

3. Jaki charakter może mieć praca magisterska?

Praca magisterska zawiera rezultaty samodzielnego rozpatrzenia przez studenta nowych zjawisk, prawidłowości, zależności o charakterze empirycznym w zakresie dziedziny
w płaszczyźnie diachronicznej lub synchronicznej oraz z możliwym przywołaniem tła kontekstowego. Wymagane jest sporządzenie oglądu i oceny najnowszej literatury przedmiotu.

Praca magisterska ma charakter badawczo-empiryczny. Składa się z części teoretycznej, w której student dokonuje przeglądu teorii dotyczących danego problemu badawczego wyznaczonego we wstępie pracy, oraz z części empirycznej, w której student rozpatruje dane zjawisko zgodnie z ogólnie przyjętymi etapami pracy badawczej (tj. postawienie problemu badawczego, sformułowanie hipotez, dobór odpowiedniej metodologii, przeprowadzenie i opisanie procesu badawczego, analiza i interpretacja zgromadzonych wyników).

4. Z jakich dziedzin przewiduje się pisanie pracy magisterskiej?

Przewidywane jest pisanie prac magisterskich z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

5. Jaka powinna być optymalna objętość pracy magisterskiej?

Objętość pracy powinna wynosić 60–80 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (tj. około 100 tys. – 140 tys. znaków).

Znormalizowany wydruk komputerowy to:

 • 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie – ok. 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie,

 • odstępy między wierszami (interlinia) – 1,5 wiersza,

 • tekst główny – Times 12 pkt,

 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów – Times (16 pkt dla tytułu rozdziału i 14 pkt dla tytułu podrozdziału) + pogrubienie, tytuły rozdziałów z wyrównaniem do środka

 • przypisy dolne i cytaty wyodrębnione – Times 10 pkt, pojedyncza interlinia,

 • standardowe marginesy oraz wcięcia akapitowe,

 • tekst wyjustowany, brak wiszących liter na końcu wiersza, brak przenoszenia słów.

Praca magisterska jest pisana w języku specjalności.

Praca magisterska musi zawierać streszczenie w języku polskim o objętości 10% tekstu głównego. Pod określeniem „tekst główny” należy rozumieć tekst pracy magisterskiej bez stron tytułowych i spisu treści oraz bibliografii.

Bibliografia w pracy magisterskiej powinna zawierać co najmniej 20 pozycji, opierać się
na podziale na literaturę podmiotu i przedmiotu oraz zawierać pozycje literaturowe w języku specjalności oraz w co najmniej jednym innym języku.

II Wymogi formalne i podstawa prawna.

WYMOGI FORMALNE

Struktura pracy magisterskiej ustalana jest przez studenta w porozumieniu z promotorem. Elementami obowiązkowymi pracy są: wstęp, zawierający określenie celu badań oraz opis bazy materiałowej i przyjętej metodologii, rozdziały (wraz z ew. częściami składowymi) w liczbie określonej w porozumieniu z promotorem oraz zakończenie, zawierające zestawienie wniosków i podsumowanie całości wywodu, a także bibliografia i streszczenie w języku polskim.

Tekst główny pracy powinien być opatrzony przypisami bibliograficznymi (adresy bibliograficzne przytaczanej i przywoływanej literatury) i w uzasadnionych przypadkach rzeczowymi (dodatkowe informacje i komentarze rozszerzające zasadniczy tok wywodu). Przypisy są umieszczane na dole strony.

W przypisach powinny być stosowane skróty op. cit., ibidem, idem, eadem w języku łacińskim lub analogiczne w języku specjalności oraz zob., por. w języku specjalności.

Adresy bibliograficzne w przypisach oraz w bibliografii powinny być przygotowane według następujących wzorów:

1. książka:

T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm. Sentymentalizm. Rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1979.

2. rozdział w książce:

E. Aleksandrowska, Geografia środowiska pisarskiego, w: Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia, seria 2, red. Z. Goliński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977, s. 217-280.

3. artykuł w czasopiśmie:

T. Kostkiewiczowa, Co to jest oświecenie? – wprowadzenie do dyskusji, „Wiek Oświecenia” 2001, t. 17, s. 9-31.

Adresy bibliograficzne w przypisach i w bibliografii powinny być zapisane w języku oryginału.

Praca magisterska zawiera następujące elementy wstępne:

 • Strona tytułowa:

pierwsza (w języku polskimZał. 1

druga (w języku specjalności) Zał. 2

Trzecia strona pracy zawiera oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania, oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną Zał. 3

 • Czwarta stronaZał. 4

 • Streszczenie (zredagowane w języku polskim – bez żadnych obcych znaków) powinno zawierać maksymalnie 1000 znaków. W przypadku pracy pisanej w języku obcym powinno zawierać polską wersję tytułu.

 • Słowa kluczowe (maksymalnie 10) zredagowane w języku polskim, tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej. Należy je zapisać w wierszu, oddzielone przecinkami.

 • Dziedzina pracy (kod. wg programu Socrates-Erasmus ustala się z promotorem
  i umieszcza pod słowami kluczowymi na trzeciej stronie pracy).

 • Angielska wersja tytułu.

PODSTAWA PRAWNA

Przebieg procesu dyplomowania określony jest w następujących dokumentach Wydziału Lingwistyki Stosowanej:

 • Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała Nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 22 kwietnia 2015 r.)

 • Szczegółowe Zasady Studiowania na WLS z dnia 19 grudnia 2017 r. (par. 7. Egzamin dyplomowy)

 • System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na WLS z dnia 21 listopada 2017 r. (par. 3 ust. 8. Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego)

III Wybór promotora i zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej z uwzględnieniem warunków jego zmiany.

1. Prezentacja promotorów i profili planowanych seminariów magisterskich odbywa się
w pierwszym tygodniu zajęć semestru zimowego I roku studiów magisterskich (semestr pierwszy). Promotorem pracy magisterskiej może być samodzielny pracownik naukowy lub, w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Wydziału, pracownik ze stopieniem doktora.

2. Studenci powinni zadeklarować uczestnictwo w seminarium najpóźniej w drugim tygodniu zajęć semestru zimowego I roku studiów magisterskich (semestr pierwszy). W sytuacjach losowych Kierownik Jednostki może wyznaczyć inny termin.

3. Tytuły prac magisterskich zatwierdza Kierownik Jednostki po przedłożeniu ich przez promotorów do końca semestru zimowego II roku studiów magisterskich (semestr trzeci).

4. Zmiana tytułu pracy magisterskiej jest możliwa po wyrażeniu zgody na nią przez Kierownika Jednostki na podstawie wniosku złożonego przez promotora, zawierającego wyjaśnienie powodu zmiany i wskazującego nowy tytuł pracy.

5. Zaliczenia poszczególnych semestrów seminarium dyplomowego student uzyskuje na podstawie zasad określonych w sylabusie. Semestr ostatni zostaje zaliczony po złożeniu przez studenta gotowej, zaakceptowanej przez promotora pracy magisterskiej.

6. Zmiana promotora jest możliwa w przypadku braku możliwości dalszego pełnienia przez niego obowiązków w tym zakresie. Decyzję o powołaniu nowego promotora podejmuje Kierownik Jednostki po przedłożeniu przez studenta i zaopiniowaniu przez pracownika wyznaczonego przez Kierownika powstałego tekstu rozprawy magisterskiej.

IV Procedura składania pracy magisterskiej.

PROCEDURA SKŁADANIA PRACY MAGISTERSKIEJ:

Krok 1.

Student finalizując pracę dyplomową ma obowiązek zgłosić elektronicznie na adres właściwej dla specjalności sekcji Dziekanatu ds. studenckich dziennerus@uw.edu.pl – dla filologii rosyjskiej następujące dane: imię i nazwisko osoby kierującej pracą, nazwa seminarium dyplomowego, temat pracy dyplomowej. Po przesłaniu danych Dziekanat otwiera studentowi dostęp do APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Krok 2.

Obowiązkiem studenta jest dopilnowanie, aby wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów znalazły się w systemie USOS.

Student nie później niż miesiąc przed przewidywanym terminem obrony pracy dyplomowej składa pracę we właściwej dla specjalności sekcji Dziekanatu ds. studenckich WLS:

 • TRZY jednakowe egzemplarze pracy podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta. Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie i mieć miękką oprawę. Przy składaniu pracy student podpisuje oświadczenia;

 • Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej” wydrukowany z własnego konta w APD (Archiwum Prac Dyplomowych – https://apd.uw.edu.pl/), wypełniony
  i podpisany przez promotora (ikonka wniosku znajduje się obok nazwiska studenta);

 • ksero dowodu osobistego;

 • ksero matury.

Krok 3.

Pracownik Dziekanatu wprowadza do USOS datę złożenia pracy, średnią ze studiów, datę i godzinę egzaminu oraz skład komisji egzaminacyjnej.

Krok 4.

Student wprowadza do APD streszczenie (w języku polskim), słowa kluczowe (w języku polskim) i tytuł pracy (w języku angielskim), po czym zatwierdza zmiany; następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.

Pliki z pracą mają nazwę: 3202-MGR-SSW-RUS-PESEL.pdf – dla filologii rosyjskiej,

PESEL jest numerem PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Nazwy mają być zapisane dużymi literami, nie mogą zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków. (Uwaga: nie należy ładować innych składowych pracy, chyba że stanowią jej integralną część i są wymagane przez jednostkę dydaktyczną).

Krok 5.

Opiekun pracy (kierujący pracą, promotor) sprawdza pracę pod kątem plagiatu
oraz wprowadzone dane (także plik z pracą), przekazuje pracę do poprawy lub akceptuje ją (dopiero wtedy praca staje się zarchiwizowana).

Krok 6.

Opiekun pracy i recenzent wpisują treść recenzji do APD, zatwierdzają ją i podpisują w Dziekanacie.

Krok 7.

Student najpóźniej 7 dni przed obroną pracy dyplomowej:

 • wnosi opłatę za dyplom w języku polskim – 60 zł

 • w przypadku ubiegania się o dyplom w języku angielskim - 40 zł

Wszelkich opłat należy dokonać na indywidualne konto studenta wygenerowane przez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/)

 • składa w Dziekanacie 4 fotografie 4,5 x 6.5 cm, a do odpisu w języku angielskim dodatkowo 1 fotografię w formacie 4.5 x 6.5 cm i podanie o wydanie odpisu (formularz do pobrania) – najpóźniej 10 dni po egzaminie dyplomowym

Po złożeniu pracy w sekretariacie, streszczenie oraz słowa kluczowe należy wpisać do USOSweba (po zalogowaniu i wybraniu zakładki DYPLOMY w menu po lewej stronie należy kliknąć na TWOJE DYPLOMY oraz wybrać swoją pracę magisterską, kliknąć na jej tytuł, wypełnić brakujące pola i ZAPISAĆ).

Praca niezgodna z wymaganiami nie może być przyjęta.

Przed odbiorem dyplomu należy uzupełnić kartę obiegową (zakładka w USOSweb).

V Egzamin magisterski.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym składanym przed komisją złożoną  z przewodniczącego, promotora i recenzenta.

Uprawnienia do przewodniczenia na egzaminie magisterskim mają członkowie kierownictwa jednostki oraz nauczyciele akademiccy w stopniu co najmniej doktora habilitowanego.

Na recenzenta pracy magisterskiej może zostać powołany nauczyciel akademicki w stopniu co najmniej doktora habilitowanego (w przypadku pracy, której promotorem jest nauczyciel akademicki w stopniu doktora) lub nauczyciel akademicki w stopniu co najmniej doktora (w przypadku pracy, której promotorem jest nauczyciel akademicki w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Przewodniczącego i recenzenta powołuje Kierownik Jednostki ds. studenckich.

Egzamin dyplomowy polega na:

 1. charakterystyce pracy dyplomowej przez studenta i dyskusji o niej z komisją (sprawdzającej umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji)

oraz

 1. odpowiedzi na co najmniej trzy pytania komisji z wcześniej ustalonych przez promotora i recenzenta zakresów tematycznych, podanych do wiadomości studenta.

Egzamin dyplomowy odbywa się w języku specjalności.

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO:

1. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz złożeniu do właściwej dla specjalności sekcji Dziekanatu WLS pracy dyplomowej w 3 egzemplarzach rozpoczyna się procedura dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej opisana szczegółowo w zakładce Procedura składania pracy magisterskiej.

2. Obrony prac dyplomowych odbywają się w czerwcu/lipcu. Studenci, którzy nie obronili prac w czerwcu / lipcu, mają obowiązek przystąpienia do obrony najpóźniej we wrześniu danego roku akademickiego. W przypadku innych, szczególnych sytuacji życiowych studenci, którzy nie przystąpili do obrony pracy we wrześniu, mogą ubiegać się
o przedłużenie okresu trwania studiów o trzy miesiące na zasadach określonych w par. 40 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów na UW.

3. Zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawną ochroną własności intelektualnej wykorzystywanie fragmentów cudzych prac bez podania źródła jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi. W przypadku stwierdzenia plagiatu promotor pracy ma prawo do zgłoszenia plagiatu, zatrzymania procedury dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

PROCEDURY W ZAKRESIE OCENIANIA:

1. Na ocenę wpisywaną do dyplomu składają się:

- średnia ocen ze studiów, która stanowi 0,5 wartości liczbowej oceny ważonej wpisywanej do dyplomu,

- ocena pracy dyplomowej, która stanowi 0,4 wartości liczbowej oceny ważonej wpisywanej do dyplomu,

- ocena egzaminu dyplomowego, która stanowi 0,1 wartości liczbowej oceny ważonej wpisywanej do dyplomu .

2. Ocena do dyplomu wpisywana jest zgodnie z zasadą:

ogólny wynik studiów do 3,40 – dst

ogólny wynik studiów powyżej 3,40 do 3,80 - dst+

ogólny wynik studiów powyżej 3,80 do 4,20 – db

ogólny wynik studiów powyżej 4,20 do 4,60 – db+

ogólny wynik studiów powyżej 4,60 do 4,90 – bdb

ogólny wynik studiów powyżej 4,90 - celujący

3. Aby uzyskać dyplom z wyróżnieniem absolwent powinien spełnić następujące warunki:

- uzyskać średnią ocen ze studiów powyżej 4,6,

- uzyskać z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny co najmniej bardzo dobre,

- ukończyć studia w terminie przewidzianym planem studiów.

Wniosek o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem jest przedmiotem głosowania na Radzie Wydziału Lingwistyki Stosowanej.