odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Piotr Głuszkowski

p.gluszkowski@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych

Dyscyplina
 • nauki filologiczne, nauki historyczne

Pełnione funkcje

 • Sekretarz Redakcji „Studia Rossica”
 • Sekretarz serii wydawniczej „Biblioteka Polsko-Syberyjska”

Specjalność

 • historia Rosji i ZSRS, historia literatury rosyjskiej

Podstawowy przedmiot badań
 • Historia Rosji w literaturze rosyjskiej

Kierunki badań

 • historia polsko-rosyjskich związków kulturalnych
 • Polacy w Cesarstwie Rosyjskim

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Historia Rosji
 • Historia literatury rosyjskiej (I połowa XIX w.)
 • Literatura rosyjska a proces dziejowy (seminarium licencjackie)
 • Literatura i władza

Ważniejsze publikacje (wybór)

Monografie i redagowane zbiory studiów:

 • Antyrosja – historyczne wizje Aleksandra Sołżenicyna – próba polskiego odczytania, Neriton, Warszawa 2008, ss. 189.

Praca została poświęcona poglądom historycznym Aleksandra Sołżenicyna, który za główny cel w swoim życiu przyjął doprowadzenie do upadku Związku Sowieckiego. Autor stawia tezę, którą udowadnia na podstawie poszczególnych utworów, iż według Sołżenicyna Związek Sowiecki jest zaprzeczeniem Cesarstwa Rosyjskiego. W książce analizowane są nie tylko najważniejsze utwory pisarza, ale również jego korespondencja i wypowiedzi. Poglądy Sołżenicyna są zestawiane z ustaleniami historyków i historyków literatury.

 • Ф.В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века: эволюция идентичности и политических воззрений, Алетейя, Санкт Петербург 2013, ss. 228.

Książka została napisana na podstawie doktoratu obronionego w 2012 roku na Wydziale Historyczno-Archiwistycznym Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego i doczekała się już 4 pozytywnych recenzji. W pracy zostały poddane analizie poglądy Tadeusza Bułharyna pod kątem polsko-rosyjskich stosunków. Autor udowadnia, iż Bułharyn był kluczową postacią w polsko-rosyjskich stosunkach w XIX w., która mogła w pewnych okresach wpływać na „polską politykę” Cesarstwa Rosyjskiego.

 • Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna, UNIVERSITAS, Kraków 2018, ss. 445.

Tadeusz Bułharyn to jedna z kluczowych postaci pozwalających zrozumieć polsko-rosyjskie stosunki w I połowie XIX w. oraz dynamikę rozwoju literatury rosyjskiej w okresie od kongresu wiedeńskiego do wojny krymskiej. Bułharyn służył najpierw w armii rosyjskiej, później zaś wspólnie z Napoleonem walczył przeciw Rosjanom. W obu armiach został odznaczony za męstwo. W 1819 r. osiadł w Petersburgu, gdzie w ciągu dziesięciu lat został uznany za najpoczytniejszego pisarza w Rosji. Współpracował z III odziałem; wydawał najpopularniejszą gazetę w Cesarstwie Rosyjskim – „Siewiernaja pczeła”.
Jest to pierwsza biografia Tadeusza Bułharyna, mimo iż w ciągu ostatnich 25 lat napisano o nim 400 artykułów, a dotyczące go źródła są publikowane od blisko 150 lat. Książka wyjaśnia, czemu Aleksander Puszkin i Nikołaja Gogol przez wiele lat zaciekle go zwalczali, Aleksander Gribojedow uważał za najbliższego przyjaciela, Kondratatij Rylejew przekazał mu swe utwory, a Adam Mickiewicz dziękował za pomoc i uważał za „męża uczciwego i nieskazitelnego”.

 • Польские исследователи Сибири - zbiór studiów pod redakcją M. Wołosa, B. Szostakowicza, P. Głuszkowskiego, Алетейя, Санкт-Петербург2011, ss. 167.
 • Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIX-XX - zbiór studiów pod redakcją R.A. Ciunczuka, M.M. Miagkowa, P. Głuszkowskiego, КГУ, Казань 2011, ss. 332.
 • Nauka w Polsce i w Rosji. Miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016, ss. 335.
 • Mikołaj Karamzin i jego czasy, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2017, ss. 406.
 • Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, K. Roman-Rawska, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2017, ss. 256.
 • Syberia. Wizje literackie – wizje dokumentalne, red. P. Głuszkowski, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2017, ss. 141.
 • Polska-Rosja: XIX wiek. Materiały do nauczania historii, red. W. Caban, P. Głuszkowski, L. Gorizontow, IESW, Lublin 2017, ss. 376.
Artykuły naukowe:
 • Wykorzystanie teorii „nawiasu dziejowego” w twórczości Aleksandra Sołżenicyna [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, K. Pietrzycka Bohosiewicz, A. Wawrzyńczyk, B. Gołąbek (red.), t. III, Colegium Columbinum, Kraków 2008, s. 259-266.
 • Польша и поляки в творчестве А. И. Солженицына [w:] Путь Александра Солженицына в контексте большого времени. Сборник памяти (1918-2008), Л. И. Сараскина (red.), Русский путь, Москва 2009, s. 409-419.
 • Śmierć proroka, Pressje, t. XV, Kraków 2009, s. 12-22.
 • Власть и общество в постсоветской России в освещении А.И. Солженицына [w:] Гуманитарные чтения – 2009, Пивовар Е.И (red.), РГГУ, 2010, s. 320-329.
 • Rozliczenie z historią. Aleksander Sołżenicyn i radziecki totalitaryzm [w:] Trudny wiek XX. Jednostka, system, epoka, G. Bąbiak, J. Nalewajko-Kulikow (red.), Neriton, Warszawa 2010, s. 265-293.
 • Русская провинции в освещении Фаддея Булгарина [w:] Поляки в истории российской провинции, Ю.А. Мизис (red.), ТГУ, Тамбов 2010, s. 178-189.
 • Польская литература во время первой мировой войны [w:] Общество и война. Материалы докладов международного научного семинара. Екакеринбург, 26 ноября 2009 г., В. А. Бабинцев (red.), Екатеринбург 2010, s. 9-16.
 • Современные польские исследования по истории Сибири. (Виктория Сливовская и Антони Кучиньский) [w:] Польские исследователи Сибири, Волос М., Шостакович Б., Глушковски П. (red.), Алетейя, Санкт-Петербург 2011, s. 9-17.
 • Фаддей Булгарин – популяризатор и пропагандист польской культуры в России, [w:] Польско-русские языковые, литературные и культурные контакты, Волос М., Гжибовски С., Хорев В.А., (red.), Квадрига, Moskwa 2011. s. 156-179.
 • Эпоха Карамзина. Взаимоотношения Булгарина и Карамзина, [w:] Карамзинский сборник, Богданова Л.А. (red), T. 1, "Остафьево" - "Русский парнас", Остафьево 2011, s. 156-164.
 • Польская тема в творчестве Фаддея Булгарина, „Русская филология”, nr 22 z 2011, s. 31-35.
 • Фаддей Булгарин в мире идентичности Российской империи,„Славяноведение”, nr 2 z 2011, s. 46-55.
 • Ян Тадеуш, „Родина”, nr 7 z 2011. s. 80-82.
 • О.М. Ковалевский в переписке и воспоминаниях филоматов [w:] Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIX-XX, Р.А. Циунчук, М.М. Мягков, П. Глушковски (red.), КГУ, Казань 2011. s. 6-15.
 • Tadeusz Bułharyn: od polskiego patrioty do rosyjskiego klasyka, „Zeszyty literackie”, 2012, s. 139-148.
 • Нолинско-Кайгородская ссылка Ф.Э. Дзержинского [w:] Сибирская деревня: история, современное состояние и перспективы развития, Омск 2012, s. 223-230.
 • Redakcja broszury Polska-Rosja: Czy fatalizm wrogości? Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Lublin 2012, ss. 36.
 • Россиеведение в Польше [w:] Зарубежное россиеведение, А.Б. Безбородов (red.), Москва 2013, s. 484-492.
 • Январское восстание и менталитет польского народа в прошлом и настоящем [w:] Проблемы российско-польской истории и культурный диалог: материалы Международной научной конференции, Новосибирск 2013, s. 189 – 197.
 • Polak, który wierzył w Rosję, „Ale historia” (dodatek „Gazety Wyborczej”), 22 marca 2013;
 • Образ Речи Посполитой в представлении Ф.В. Булгарина [w:] Amicus Poloniae памяти Виктора Хорева, Москва 2013, s. 111-121.
 • Красное Колесо” с точки зрения историка [w:] Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к „Красному Колесу”, Т. Есинна (red.), Москва 2013.
 • Polski pan z Dorpatu, „Zapiski historyczne”, nr 1, 2014, s. 83-100.
 • Wpływ Tadeusza Bułharyna na rozwój rosyjskiej myśli społeczno-politycznej I połowy XIX w. [w:] Polska i rosyjska myśl polityczna w XIX w., S. Dębski, Ł. Adamski (red.), Warszawa 2014.
 • Triada carów, „Dzieje Rosjan. Pomocnik historyczny ŤPolitykiť”, 2014, s. 98-102.
 • Россия в творчестве Ф.В. Булгарина[w:]Русский человек и Россия в славянских литературах, фольклоре, документалистике, А.В. Липатов (ред.), Москва 2014, s. 88-99.
 • Историки в поисках диалога, „Вестник Европы”, XLII-XLIII, 2015, s. 334-341.
 • "Не то беда, что ты поляк" - история конфликта Александра Пушкина с Фаддеем Булгариным[w:] Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Kultura. Idee.T. 2, red. B. Żejmo, Toruń 2015
 • Polsko-rosyjskie stosunki w XIX w. we współczesnej rosyjskiej historiografii, „Kwartalnik historyczny”, nr 2, 2015, s. 302-322.
 • Alternatywa dla powstań. Państwo polskie według Tadeusza Bułharyna, [w:] Drogi Polaków do niepodległości. W 150. Rocznicę powstania styczniowego, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, s. 43-54.
 • Dwie Rosje wobec powstania styczniowego [w:]Polskie powstania przeciw Rosji a Europa,red. Ł. Adamski, S. Dębski, Warszawa 2016, s. 239-266.
 • Związki polskiej i rosyjskiej humanistyki w latach dwudziestych XIX wieku, [w:] Nauka w Polsce i w Rosji. Miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa 2016, s. 105-114.
 • Фаддей Булгарин - самый популярный писатель эпохи Пушкина, „Русский язык за рубежом”, 2016, s. 81-84.
 • Wspomnienia Dmitrija Milutina - zapomniane źródło do powstania styczniowego, Многоликийи беспокойный славянский мир, ред. Г.Матвеев, Москва 2016, s. 179-191.
 • Biblioteka Polsko-Syberyjska, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2016, t. 20, s. 179-192.
 • Образ большевиков в воспоминаниях Тэффи, w: Pisarki rosyjskiej zagranicy - w literaturze, kulturze i korespondencji, red. B. Kozak, A. NDiaye, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 301-312,
 • Zdanie obywatela rosyjskiego” na tle polsko-rosyjskich stosunków w dobie Królestwa Polskiego, [w:] Mikołaj Karamzin i jego czasy, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa 2017, s. 221-230.
 • Człowiek, który odkrył Rosję, „Ale historia” (dodatek „Gazety Wyborczej”), z 20 marca 2017, s. 8.
 •  Профессор Виктория Сливовская: творческий путь ученого (к 85-летию со дня рождения), „Гуманитарные науки в Сибири”, nr 1, 2017,[wspólnie zą Tumanik], s. 91-97.
 •  Польское восприятие ŤИстории государства Российскогоť Н.М. Кармзина, [w:] Zlomova obdobi ruske kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merezkovskij, Babel), red. J. Dohnal, Brno 2017, s. 21-30.
 • Проблемы религии в творчествe Фаддея Булгарина в контексте теории официальной народности, [w:] Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki, red. I. Rzepnikowska, B. Żejmo, Toruń 2017, s. 295-307.
 • Tożsamość ziem białoruskich w percepcji rosyjskiej inteligencji w pierwszej połowie XIX w. [w:] O ziemię waszą, nie naszą. Ideowe aspekty procesów narodotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2017, s. 261-284. 
 • Literatura polska i rosyjska w „Dzienniku syberyjskim” Juliusza Glaubicza Sabińskiego, [w:] Syberia. Wizje literackie – wizje dokumentalne, red. P. Głuszkowski, Warszawa 2017
 • Kwestia polska w rosyjskiej polityce zagranicznej XIX – początek XX wieku [w:] Polska-Rosja: XIX wiek. Materiały do nauczania historii, Lublin 2017, s. 48-5, [wspólnie z J. Borisonkiem]
 • Drogi kształtowania się kultur narodowych oraz wzajemne oddziaływanie na siebie Polski i Rosji w XIX i początku XX wieku [w:] Polska-Rosja: XIX wiek. Materiały do nauczania historii, Lublin 2017, s. 288-297, [wspólnie z A. Wasiliewem; tłumaczenie z rosyjskiego]
 • Rosjanie i Polacy w XIX i na początku XX wieku: stereotypy we wzajemnym postrzegania [w:] Polska-Rosja: XIX wiek. Materiały do nauczania historii, Lublin 2017, s. 326-335, [wspólnie z M. Leskinen, tłumaczenie z rosyjskiego]
Ponadto autor kilkudziesięciu innych publikacji oraz uczestnicz kilkudziesięciu konferencji naukowych. Pełna bibliografia na stronie PBN