odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.04.2018


Piotr Głuszkowski

p.gluszkowski@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych

Dyscyplina
 • nauki filologiczne, nauki historyczne

Pełnione funkcje

 • Sekretarz Redakcji „Studia Rossica”
 • Sekretarz serii wydawniczej „Biblioteka Polsko-Syberyjska”

Specjalność

 • historia Rosji i ZSRS, historia literatury rosyjskiej

Podstawowy przedmiot badań
 • Historia Rosji w literaturze rosyjskiej

Kierunki badań

 • historia polsko-rosyjskich związków kulturalnych
 • Polacy w Cesarstwie Rosyjskim

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Historia Rosji
 • Historia literatury rosyjskiej (I połowa XIX w.)
 • Literatura rosyjska a proces dziejowy (seminarium licencjackie)
 • Literatura i władza

Ważniejsze publikacje (wybór)

Monografie i redagowane zbiory studiów:

 • Antyrosja – historyczne wizje Aleksandra Sołżenicyna – próba polskiego odczytania, Neriton, Warszawa 2008, ss. 189.

Praca została poświęcona poglądom historycznym Aleksandra Sołżenicyna, który za główny cel w swoim życiu przyjął doprowadzenie do upadku Związku Sowieckiego. Autor stawia tezę, którą udowadnia na podstawie poszczególnych utworów, iż według Sołżenicyna Związek Sowiecki jest zaprzeczeniem Cesarstwa Rosyjskiego. W książce analizowane są nie tylko najważniejsze utwory pisarza, ale również jego korespondencja i wypowiedzi. Poglądy Sołżenicyna są zestawiane z ustaleniami historyków i historyków literatury.

 • Ф.В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века: эволюция идентичности и политических воззрений, Алетейя, Санкт Петербург 2013, ss. 228.

Książka została napisana na podstawie doktoratu obronionego w 2012 roku na Wydziale Historyczno-Archiwistycznym Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego i doczekała się już 4 pozytywnych recenzji. W pracy zostały poddane analizie poglądy Tadeusza Bułharyna pod kątem polsko-rosyjskich stosunków. Autor udowadnia, iż Bułharyn był kluczową postacią w polsko-rosyjskich stosunkach w XIX w., która mogła w pewnych okresach wpływać na „polską politykę” Cesarstwa Rosyjskiego.

 • Польские исследователи Сибири - zbiór studiów pod redakcją M. Wołosa, B. Szostakowicza, P. Głuszkowskiego, Алетейя, Санкт-Петербург 2011, ss. 167.
 • Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIX-XX - zbiór studiów pod redakcją R.A. Ciunczuka, M.M. Miagkowa, P. Głuszkowskiego, КГУ, Казань 2011, ss. 332.
Artykuły naukowe:
 • Wykorzystanie teorii „nawiasu dziejowego” w twórczości Aleksandra Sołżenicyna [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, K. Pietrzycka Bohosiewicz, A. Wawrzyńczyk, B. Gołąbek (red.), t. III, Colegium Columbinum, Kraków 2008, s. 259-266.
 • Польша и поляки в творчестве А. И. Солженицына [w:] Путь Александра Солженицына в контексте большого времени. Сборник памяти (1918-2008), Л. И. Сараскина (red.), Русский путь, Москва 2009, s. 409-419.
 • Śmierć proroka, Pressje, t. XV, Kraków 2009, s. 12-22.
 • Власть и общество в постсоветской России в освещении А.И. Солженицына [w:] Гуманитарные чтения – 2009, Пивовар Е.И (red.), РГГУ, 2010, s. 320-329.
 • Rozliczenie z historią. Aleksander Sołżenicyn i radziecki totalitaryzm [w:] Trudny wiek XX. Jednostka, system, epoka, G. Bąbiak, J. Nalewajko-Kulikow (red.), Neriton, Warszawa 2010, s. 265-293.
 • Русская провинции в освещении Фаддея Булгарина [w:] Поляки в истории российской провинции, Ю.А. Мизис (red.), ТГУ, Тамбов 2010, s. 178-189.
 • Польская литература во время первой мировой войны [w:] Общество и война. Материалы докладов международного научного семинара. Екакеринбург, 26 ноября 2009 г., В. А. Бабинцев (red.), Екатеринбург 2010, s. 9-16.
 • Современные польские исследования по истории Сибири. (Виктория Сливовская и Антони Кучиньский) [w:] Польские исследователи Сибири, Волос М., Шостакович Б., Глушковски П. (red.), Алетейя, Санкт-Петербург 2011, s. 9-17.
 • Фаддей Булгарин – популяризатор и пропагандист польской культуры в России, [w:] Польско-русские языковые, литературные и культурные контакты, Волос М., Гжибовски С., Хорев В.А., (red.), Квадрига, Moskwa 2011. s. 156-179.
 • Эпоха Карамзина. Взаимоотношения Булгарина и Карамзина, [w:] Карамзинский сборник, Богданова Л.А. (red), T. 1, ŤОстафьевоť - ŤРусский парнасť, Остафьево 2011, s. 156-164.
 • Польская тема в творчестве Фаддея Булгарина, „Русская филология”, nr 22 z 2011, s. 31-35.
 • Фаддей Булгарин в мире идентичности Российской империи, „Славяноведение”, nr 2 z 2011, s. 46-55.
 • Ян Тадеуш, „Родина”, nr 7 z 2011. s. 80-82.
 • О.М. Ковалевский в переписке и воспоминаниях филоматов [w:] Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIX-XX, Р.А. Циунчук, М.М. Мягков, П. Глушковски (red.), КГУ, Казань 2011. s. 6-15.
 • Tadeusz Bułharyn: od polskiego patrioty do rosyjskiego klasyka, „Zeszyty literackie”, 2012, s. 139-148.
 • Нолинско-Кайгородская ссылка Ф.Э. Дзержинского [w:] Сибирская деревня: история, современное состояние и перспективы развития, Омск 2012, s. 223-230.
 • Redakcja broszury Polska-Rosja: Czy fatalizm wrogości? Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Lublin 2012, ss. 36.
 • Россиеведение в Польше [w:] Зарубежное россиеведение, А.Б. Безбородов (red.), Москва 2013, s. 484-492.
 • Январское восстание и менталитет польского народа в прошлом и настоящем [w:] Проблемы российско-польской истории и культурный диалог: материалы Международной научной конференции, Новосибирск 2013, s. 189 – 197.
 • Polak, który wierzył w Rosję, „Ale historia” (dodatek „Gazety Wyborczej”), 22 marca 2013;
 • Образ Речи Посполитой в представлении Ф.В. Булгарина [w:] Amicus Poloniae памяти Виктора Хорева, Москва 2013, s. 111-121.
 • ŤКрасное Колесоť с точки зрения историка [w:] Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к ŤКрасному Колесуť, Т. Есинна (red.), Москва 2013.
 • Polski pan z Dorpatu, „Zapiski historyczne”, nr 1, 2014, s. 83-100.
 • Wpływ Tadeusza Bułharyna na rozwój rosyjskiej myśli społeczno-politycznej I połowy XIX w. [w:] Polska i rosyjska myśl polityczna w XIX w., S. Dębski, Ł. Adamski (red.), Warszawa 2014.